ارزیابی نمونه‌برداری با قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد صدمات بهره‌برداری بر درختان باقی‌مانده جنگل (مطالعۀ موردی جنگل ناو اسالم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

چکیده

جنگلداری تک‌گزینی به‌منظور مدیریت اکولوژیک و پایدار نیاز به برآورد دقیقی از صدمات بهره‌برداری بر توده باقی‌مانده دارد. در این تحقیق دقت و زمان لازم در برآورد فراوانی درختان صدمه‌دیده در اثر بهره‌برداری از طریق نمونه‌برداری قطعه نمونه و خط نمونه در یک واحد بهره‌برداری به وسعت 30 هکتار در جنگل ناو اسالم بررسی شد. در هر نمونه‌برداری با شدت نمونه‌برداری یکسان، پنج اندازه نمونه (تعداد قطعه نمونه و خط نمونه) با ابعاد شبکۀ آماربرداری متفاوت با طرح منظم تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که در هر نمونه‌برداری اندازۀ نمونه تأثیر معنی‌داری در برآورد صدمات دارد (01/0> p). تعداد 30 قطعه نمونۀ 10 آری در نمونه‌برداری قطعه نمونه و تعداد 50 خط نمونۀ 60 متری در نمونه‌برداری خطی کمترین تفاوت را با مقدار واقعی صدمات (آماربرداری صددرصد) داشتند
(618/0< p). ابعاد مناسب شبکۀ آماربرداری نیز در قطعه نمونۀ 100 در 100 متر با سطوح 10 آری و در خط نمونۀ 5/77 در 5/77 متر با طول‌های 60 متری تعیین شد. زمان لازم برای نمونه‌برداری با اندازۀ نمونۀ یکسان در خط نمونه حدود 90 درصد کمتر از قطعه نمونه بود. این نتایج نشان می‌دهد که می‌توان از نمونه‌برداری خطی برای برآورد دقیق و سریع از مقدار صدمات واردآمده بر درختان باقی‌مانده در اثر قطع تک‌گزینی و چوبکشی زمینی استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of plot and line samplings for estimation of logging damages to forest residual trees (Case study: Asalem Nav forest)

نویسندگان [English]

  • Farzam Tavankar 1
  • Mehrdad Nikooy 2
  • Amireslam Bonyad 3
1 Assistant Prof., Department of Forestry, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, I. R. Iran
2 Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, I. R. Iran
3 Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, I. R. Iran
چکیده [English]

Single tree selection method needs to an accurate estimation of logging damage to residual stand for ecological and sustainable forest management. In this research accuracy and required time for estimation of frequency of damaged trees due to logging operation were assessed through plot and line samplings in a harvest unit of 30 ha area in Asalem Nav forest, northern Iran. In both samplings with same sampling intensity (10% of total area in plot sampling and equal total line lengths in line sampling) five samples size (plot and line sample numbers) were applied with different grid dimensions of systematic sampling method. The results showed that the sample size had significant effect (P < 0.001) on estimated damage in both samplings. A number of 30 plots of each 0.1 ha area in plot sampling and 50 line samples of each 60 m in length had lowest different (P > 0.618) with actual damage (100% inventory). Adequate grid dimensions were determined 100 m × 100 m with plot areas of each 0.1 ha for plot sampling and 77.5 m × 77.5 m with sample line lengths of each 60 m for line sampling. Required time for line samplings were about 90% lower than plot samplings. These results indicate the line sampling can be used for accurate and rapid estimation of frequency of damaged trees due to selection cutting and ground skidding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damaged trees
  • Ground skidding
  • Random systematic
  • Sample line
  • Selection cutting