تجمع فلزات سنگین در سوزن‌های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه ازاد

چکیده

آلودگی محیطی با فلزات سنگین روی تغییر ویژگی­های ساختمانی سوزن­های درختان سوزنی برگ تأثیر دارد. پژوهش حاضر به­منظور
اندازه­گیری تجمع کادمیوم، سرب، روی، مس، نیکل و کروم در سوزن­های درختان کاج تهران (Pinus eldarica) و پاسخ آناتومیکی
برگ­های سوزنی این گونه به آلودگی موجود در شهر تهران (بلوار کشاورز) و مقایسۀ آن با منطقة شاهد (پارک جنگلی چیتگر) انجام گرفت. سوزن­ها در اواخر تابستان 1394 برای ارزیابی و اندازه‌گیری میزان فلزات سنگین مذکور و بررسی ویژگی­های ساختمانی برگ (سطح برگ، تراکم، طول و عرض روزنه، ضخامت لایه­های کوتیکولی و اپیدرمی) جمع­آوری شدند. نتایج نشان داد که کادمیوم، سرب، کروم و مس در مناطق آلودۀ شهری به­ترتیب با غلظت­های 51/0، 41/8، 51/0 و 2/4 میکروگرم در گرم، بیشتر از پارک جنگلی چیتگر با غلظت­های 05/0، 18/2، 1/0 و 8/3 میکروگرم در گرم بود، ولی روی و نیکل تفاوت معنی­داری را بین دو منطقة شهری و پارک جنگلی چیتگر نشان ندادند (5/0(P<. سطح برگ در منطقة شهری (132/0 سانتی­مترمربع) کمتر از پارک جنگلی چیتگر (137/0 سانتی­متر مربع) اندازه­گیری شد. تراکم و طول روزنه در منطقۀ شهری (به ترتیب 92 روزنه در میلی­متر مربع و 9/20 میکرومتر) کمتر از پارک جنگلی چیتگر (به ترتیب 112 روزنه در میلی­متر مربع و 13/24 میکرومتر) به­دست آمد. اپیدرم­های بالایی و پایینی در منطقة شهری (3/5 و 4/5 میکرومتر) به­طور معنی­داری نازک­تر از پارک جنگلی چیتگر (2/6 و1/6 میکرومتر) اندازه­گیری شدند. تغییرات مشاهده­شده راهبردهای فیزیولوژیکی و ساختمانی برگ کاج تهران برای مقابله با آلودگی محیط شهری در تهران است. کاج تهران از نظر آناتومیکی نسبت به این مقدار آلاینده حساس است و برای سازگاری با شرایط موجود ویژگی­های ساختمانی برگ خود را به‌منظور تعدیل تنش ناشی از آلودگی محیط شهری تغییر می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heavy metal accumulation in needles of Pinus eldarica and leaves anatomical responses to the urban pollution

نویسنده [English]

  • Esmaeil Khosropour 1
1
2
3
چکیده [English]

Atmospheric heavy metals pollutions affect needles anatomical properties of coniferous trees. The present study investigated the accumulation of cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn), copper (Cu), nickel (Ni), and chromium (Cr) on needles of Pinus eldarica and leaves anatomical responses to urban pollutions in downtown of Tehran Mega city (Keshavarz Boulevard, henceforth KB) as the highest polluted area and in the Chitgar Forest Park (hereafter CFP), west of Tehran, as the lowest. To achieve this, needles were collected in 2015, summer season and structural characteristics needles, i.e., leaf surface, stomatal density, width and length of stomata, as well as epidermis and cuticle thickness, were measured. The results exhibited that the concentrations of Cd, Pb, Cr, and Cu in KB were 0.51, 8.41, 0.51 and 4.2 µg/g, respectively, which were more than those in the CFP (0.05, 2.18, 0.1 and 3.8 µg/g, respectively). No significant difference, however, was detected between KB and CFP in terms of Zn and Ni concentrations. Leaf area in KB (0.132 cm2) was less than that in CFP (0.137 cm2). Stomatal density and length in KB were 92 per mm2 and 20.9 µm, respectively, against those of CFP (112 per mm2 and 24.13 µm). Upper and lower epidermises in KB (5.3, 5.4 µm, respectively) was significantly thinner than those in CFP (6.2, 6.1 µm). The observed changes in anatomical properties are physiological and structural strategies of P. eldarica leaves against stress tolerance induced by urban pollutions. P. eldarica is anatomically sensitive to the pollutants concentrations measured in this study and needle leaves structural characteristics change to adapt to the pollution stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomical properties
  • heavy metals
  • Pinus eldarica
  • Urban Pollution