تعیین کارایی تخصیصی- اقتصادی شرکت سهامی جنگل شفارود گیلان با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، اندازه‌گیری کارایی تخصیصی- اقتصادی شرکت سهامی جنگل شفارود گیلان با استفاده از روشتحلیل پوششی داده‌ها است. برای بررسی مذکور، داده‌ها در طول یک دورة10 ساله (1381 تا 1390)، به‌صورت دو ورودی (قیمت تمام‌شدة محصولات، هزینة کل) و دو خروجی (فروش محصولات جنگلی، درآمد کل) از ترازنامة مالی شرکت جمع‌آوری شد. با توجه به اهمیت این شرکت در عرضة محصولات چوبی در استان گیلان برای تخمین کارایی آن از مدل‌های پیشرفتة هزینه، درآمد و سود کارایی تخصیصی- اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت مذکور از نظر کارایی تخصیصی- اقتصادی در هر سه مدل هزینه، درآمد و سود در سال‌های پنجم (1385)، هفتم (1387) و نهم (1389) کاملاً کارا (100‌درصد یا نمره 1) بوده است، ولی در سایر سال‌ها بهره‌وری چندانی نداشته است. این امر را می‌توان با توجه به تمرکز این مدل‌های پیشرفته بر تخصیص بهینة نهاده‌ها، بدلیل مدیریت صحیح منابع و استفادة بهینه از آنها دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining allocative-economical efficiency of joint-stock company of Shafaroud Forest based on Data Envelopment Analysis (DEA)

چکیده [English]

The aim of this study was to measure the allocative- economical efficiency of joint-stock company of Shafaroud Forest using Data Envelopment Analysis. In this study, data during period of 10 years (2002 to 2011) with two inputs (production prices, total cost) and two outputs (sales of forest products, total revenue) was collected from the company financial balance sheets. Due to the importance of this company for supplying wood products in the Guilan province, advanced models were used to estimate the cost, revenue and profit efficiency. Results indicated that this company in terms of allocative- economical efficiency was completely efficient (100% or scored 1) in (2006), (2008) and (2010) by all of these models, but the company did not have high productivity in other years. This result can be due to the nature of theses input oriented advanced models that focus on optimal inputs allocation, and could be known as a result of optimal usage and resources management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocative-economic efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Joint-stock company of Shafaroud forest
  • Optimal inputs allocation