دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 127-254