بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی رویشگاه راش بهره‌برداری‌نشده در منطقة زیلکی گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

منطقة تحت بررسی، به مساحت 170 هکتار، در شمال شهرستان رودبار، در گسترة ارتفاعی 1010 تا 1560 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. در این منطقه به‌علت نبود شبکة جاده‌ای، بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد. در این تحقیق، شناسایی ترکیب فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی همه گیاهان منطقه بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعات ترکیب رستنی‌ها، وجود 47 گونة گیاهی متعلق به 46 جنس و 37 تیره را نشان می‌دهد. دولپه‌ای‌ها با 34 گونة غنی‌ترین گروه هستند و پس از آن تک‌لپه‌ای‌ها با 7 و نهانزادان آوندی با 6 گونه حضور دارند. شکل زیستی اغلب گیاهان منطقه، مربوط به ژئوفیت‌ها (49 درصد) و سپس فانروفیت‌ها (4/23 درصد) است. از نظر کورولوژی، بیشترین سهم مربوط به عناصر اروپا- سیبری (6/42 درصد) و پس از آن چندناحیه‌ای (9/14 درصد)، اروپا- سیبری/ مدیترانه‏ای/ ایرانی- تورانی و اروپا-سیبری/ مدیترانه‌ای (6/10 درصد) است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Floristic, life form, and chorological studies of unharvested beech (Fagus orientalis Lipsky) site in Zilaki forest, Guilan

چکیده [English]

The study area with 170 hectares is located in the north of Rudbar and between 1010-1560 m a.s.l. There is not any harvesting in the study area due to a lack of a road network. This research has been carried out to identify the floristic composition, life forms and chorology of all plants in this area. The final results of the studies on floras showed that 47 plant species belonged to 46 genera and 37 families. The dicots with 34 taxa were the richest group of flora followed by monocots with 7 taxa, and Pteridophytes with 6 taxa. Dominant life forms include geophytes (49%), followed by phanerophytes (23.4%). From the chorological point of view, the largest proportion of the flora belongs to the Euro-Siberian elements (42.6%) followed by Pluriregional elements (14.9%), Euro-Sibirian/ Mediterranean/ Irano-Turanian and Euro-Sibirian/ Mediterranean (10.6%). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech
  • Chorology
  • Hyrcanian forest
  • Life Form
  • Zilaki forest