شناسایی عوامل مورفولوژیکی مناسب برای ارزیابی کیفیت نهال‌های بلندمازو (Quercus castaneifolia) در نهالستان پیلمبرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شناسایی بهترین ویژگی‌های نهال برای ارزیابی کیفیت آن، در موفقیت پروژه‌های جنگلکاری و احیا اهمیت دارد. در این پژوهش از برخی خصوصیات مورفولوژیکی برای ارزیابی کیفیت نهال‌های بلندمازو استفاده شد. بدین منظور در اوایل اسفند، نمونه‌برداری نهال‌ها از بستر خزانة نهالستان به‌روش تصادفی- سیستماتیک اجرا شد‌. پس از اندازه‌گیری عوامل مورفولوژیکی مورد نظر، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که قطر یقه، بیشترین ارتباط را با دیگر ویژگی‌های مورفولوژیکی دارد. عامل‌های حجم ریشه، تعداد ریشه‌های فرعی، ارتفاع و طول ریشه به دلیل ارتباط کمترشان با دیگر عوامل به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. بنابراین بر اساس تحقیق حاضر، قطر یقه بهترین ویژگی برای ارزیابی کیفیت نهال‌های این گونه در نهالستان است که بدین منظور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying suitable morphological characteristics for evaluation the quality of oak seedlings (Quercus castaneifolia) in Pylambra nursery

چکیده [English]

Identifying the best attributes of seedlings for evaluation of quality of them has an important role in successful reforestation projects. In this study, some morphological characteristics were used for evaluation of quality of oak seedlings. Seedlings were sampled by method of systematic-random from the planting bed in nursery in late February. Statistical analyses were done after measurement of morphological characteristics. Results of correlation analysis showed that the root collar diameter (RCD) had the strongest correlation with other morphological characteristics. Parameters of leaf area, root volume, number of first order lateral roots, stem height, and length of the main root, respectively, had lower correlations with others, then had less important in seedling quality evaluation. Therefore, in according to this study the RCD is the best characteristic for seedlings quality evaluation of this species in nursery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological characteristics
  • Pylambra nursery
  • Quercus castaneifolia
  • Seedlings quality