اولین گزارش چوب سنگ‌شدة نهاندانگان از پلیوسن شمال شرقی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از یک قطعه چوب فسیل با سن پلیوسن پسین، که از منطقه‌ای در شرق تبریز در دسترس قرار گرفت، مقطع نازک در هر سه جهت عرضی، شعاعی و مماسی تهیه شد. مقاطع نازکی که وضعیت حفظ‌شدگی در آنها امکان مطالعه را میسر می‌کرد، با میکروسکوپ نوری مورد مطالعة تشریحی قرار گرفتند و مشخصات آوندها، اشعه‌های چوبی، پارانشیم و دیگر عناصر اندازه‌گیری و ثبت شد. تشریح چوب‌ها ابتدا تا حدامکان با تبعیت از فهرست ویژگی‌های میکروسکوپی برای شناسایی چوب پهن‌برگان، انجام گرفت، سپس از طریق مقایسه با فهرست چوب‌های نهاندانة فسیل دانشگاه کارولینا، تشریح و شناسایی تکمیل شد. ساختمان چوب مورد مطالعه از نهاندانگان دولپه‌ای است که حد دوایر رویشی در آن تقریباً مشخص، پراکنده آوند، بافت زمینه متشکل از فیبرهایی با دیوارة نازک واجد اشعة فراوان و آوندهای اغلب منفرد است و قرابت آن در این بررسی با جنس Fraxinoxylon نشان داده شده است. عدم حفظ‌شدگی مناسب و نیز متغیر بودن خصوصیات کمی و کیفی تشریحی حتی در یک درخت، مطالعه و شناسایی را در این مرحله محدود می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Angiosperm fossil wood from Pliocene (NE Tabriz)

چکیده [English]

To identify petrified tree remains from Upper Pliocene of NE Tabriz, we prepared thin sections from transversal, radial and tangential surfaces, according to specific methods. Whereas possible the slides were examined by optical microscopy. Data related to vessels, rays, parenchyma and other wood elements were determined. Following IAWA list of microscopic features, we made the elementary descriptions and via Inside wood list of fossil woods of Angiosperms, the identification was completed. Results showed that the structure of fossil sample was the same as Angiosperms. Growth ring boundaries indistinct, wood diffuse-porous, ground tissue consists of thin walled fibers, rays abundant, and solitary vessels, were common. The material has been referred to Ash fossil species of Oleaceae at this stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fossil wood
  • Oleaceae
  • Paleobotany
  • Tabriz
  • Wood anatomy