نگهداری بذر اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) در شرایط فراسرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ذخیره‌سازی در شرایط فراسرد (196- درجة سانتی‌گراد) روشی جدید و بسیار کارامد برای نگهداری بلندمدت ژرم‌پلاسم گونه‌های گیاهی است. با استفاده از روش فراسرد می‌توان بذر، اندام‌های رویشی، سلول و دانة گرده گیاهان را برای بلندمدت نگهداری کرد. در شرایط فراسرد، فعالیت‌های متابولیکی سلول تقریباً متوقف می‌شود و طول مدت نگهداری به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. بذر گونة جنگلی اقاقیا‌Robinia pseudoacacia) ) از پارک جنگلی چیتگر جمع‌آوری شد. قبل از ورود بذور به نیتروژن مایع با سه پیش‌تیمار شامل ویتریفیکاسیون با استفاده از PVS2، آبگیری یا Desiccation و گلیسرول 30درصد تیمار و سپس وارد نیتروژن مایع با دمای 196- درجة سانتی‌گراد شدند. بذرها پس از یک ماه از نیتروژن مایع خارج و در دمای 42+ درجة سانتی‌گراد به منظور ایجاد شوک حرارتی قرار گرفتند. بذور شست‌وشو داده شد و در شرایط آزمایشگاه درون پتری‌دیش و در شرایط گلخانه درون گلدان کشت شدند. در بررسی‌های آزمایشگاهی، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، بنیة بذر، سرعت جوانه‌زنی و نسبت طول ریشه به طول ساقه اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل آماری شد. جوانه زنی و رشد بذور فراسردی، نشان‌دهندة مقاومت بذر گونة بررسی‌شده به شرایط فراسرد است. در آزمایش‌های گلخانه‌ای، گیاهانی که از بذور فراسردی تولید شده بودند به‌خوبی رشد کردند و در مقایسه با گیاهان شاهد علائم سوء یا غیر‌طبیعی نشان ندادند. در بین پیش‏تیمارها، آبگیری بهترین پیش‌تیمار بود. بنابراین استفاده از روش فراسرد برای ذخیره‌سازی بلندمدت بذور این گونة گیاهی امکان‌پذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seed cryopreservation of Robinia pseudoacacia L.

چکیده [English]

Cryopreservation by storing explants in liquates nitrogen (LN) at -196°C is a new and most important method of preserving plant species for a long period. Most of seeds, vegetative organs, cells and pollens can be preserved for a long time, by cryopreservation. Cryogenic conditions stop much of the metabolic processes of the cells and, period of preservation dramatically increases.Three pretreatments including vitrification (PVS2), desiccation and 30% glycerol were applied on the seeds of Robinia pseudoacacia L. collected from Chitgar Park at west of Tehran, before transferring them into LN. After one month storage in LN the seeds transferred into warm water bath at +42 °C as a postreatment. Then they were germinated under laboratory and greenhouse conditions. Different attributes including seed germination percentage, root and shoot lengths, germination speed, root/shoot length ratio and seed vigor index (VI) were recorded. The attributes were significant at 1% level of probability revealed the cryotolerance of the seeds. In greenhouse experiments, plants developed from cryogenic seeds grew normally and did not show any abnormality compared to those of the control plants and desiccation showed the best effects on survival rate and other attributes of the cryopreserved seeds. The results indicated that the cryopreservation (-196 °C) technology can be used for long-term preservation of the Robinia pseudoacacia seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desiccation
  • Liquid Nitrogen
  • Robinia pseudoacacia L
  • Vitrification solution
  • 30% Glycerol