مطالعۀ فون زنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera) در نواحی جنگلی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

در این پژوهش، فونزنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera) در چهارده منطقۀ جنگلی در استان مازندران شامل پارک جنگلی فین چالوس، جنگل‌های دوهزار و سه‌هزار تنکابن، پارک جنگلی میرزا کوچک‌خان آمل، جنگل دالخانی رامسر، جنگل لاجیم ساری، پارک جنگلی شهید زارع ساری، جنگل خوشرودپی گلوگاه، پلنگ‌درۀ شیرگاه، منطقۀ جنگلی اوریم سوادکوه، پارک جنگلی تلار قائمشهر، عسل‌محلۀ تنکابن، پارک جنگلی جوارم زیراب، روستای پهنه‌کلای ساری و روستای سید ابوصالح قائمشهر در طی سال‌های 1389 تا 1395 بررسی شد. در مجموع 85 گونه زنبور پارازیتوئید از 67 جنس و هشت خانوادۀ Braconidae (23 گونه از 15 جنس)، Chalcididae (دو گونه از دو جنس)، Chrysididae (چهار گونه از سه جنس)، Encyrtidae (شش گونه از شش جنس)، Eulophidae (دو گونه از دو جنس)، Ichneumonidae (41 گونه از 33 جنس)، Mymaridae (یک گونه) و Pteromalidae (شش گونه از پنج جنس) جمع‌آوری و شناسایی شدند. هفت گونۀ Aleiodes pallidicornis (Herrich-Schäffer, 1838)، Apanteles parasitellae (Bouché 1834) (خانوادۀ Braconidae)Cryptus moschator (Fabricius, 1787)وGelis karakurti (Rossikov,1904) (خانوادۀIchneumonidae)،Mokrzeckia menzeli Subba Rao, 1981،Solenura ania (Walker, 1846)وSolenura nigra (Walker, 1872) (خانوادۀ Pteromalidae) گزارش جدید برایفونایرانهستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Faunistic survey of parasitoid wasps (Hymenoptera) in forest areas of Mazandaran province, northern Iran

نویسنده [English]

  • Hassan Ghahari
Dept. Plant Protection, Shahre Rey Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this research, the fauna of parasitoid wasps (Hymenoptera) was studied in 14 forest regions in Mazandaran province (northern Iran) during 2010-2016. The sampled areas were: Fin Forest Park in Chalus, Dohezar and Sehezar Forests in Tonekabon, Mirza-Kochak-Khan Forest Park in Amol, Dalkhani Forest in Ramsar, Lajim Forest in Sari, Shahid Zare Forest Park in Sari, Khoshroudpey Forest in Galogah, Palang-Darreh in Shirgah, Urim Forest in Savadkooh, Telar Forest Park in Qaemshahr, Asal-Mahalleh in Ramsar, Javarem Forest Park in Zirab, Pahneh-Kola Village in Sari, and Seyed Abusaleh Village in Qaemshahr. In total, 85 parasitoid species within 67 genera and eight families, Braconidae (23 species, 15 genera), Chalcididae (two species, two genera), Chrysididae (four species, three genera), Encyrtidae (six species, six genera), Eulophidae (two species, two genera), Ichneumonidae (41 species, 33 genera), Mymaridae (single species) and Pteromalidae (six species, five genera) were collected and identified. Seven species, Aleiodes pallidicornis (Herrich-Schäffer, 1838), Apanteles parasitellae (Bouché 1834) (Braconidae), Cryptus moschator (Fabricius, 1787), Gelis karakurti (Rossikov, 1904) (Ichneumonidae), Mokrzeckia menzeli Subba Rao, 1981, Solenura ania (Walker, 1846), Solenura nigra (Walker, 1872) (Pteromalidae) are new records for the fauna of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • biological control
  • forest
  • parasitoid wasps
  • Mazandaran