تأثیر معدن‌کاوی سنتی زغال سنگ بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین خاک در جنگل لاویج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

معدن‌کاوی در جنگل با تأثیر بر کیفیت خاک، سلامت بوم‌سازگان جنگلی را به مخاطره می‌اندازد. هدف این پژوهش، بررسی میزان تأثیر فعالیت معدن‌کاوی بر مشخصه‌های خاک در سری ۲ طرح جنگلداری لاویج بود. پس از جنگل‌گردشی و تعیین موقعیت معدن، سطح مربع‌شکلی به مساحت 4 هکتار با مرکزیت معدن تعیین و در آن، 16 قطعه‌ نمونه (20×20 متر) به‌صورت تصادفی- منظم (ابعاد شبکه 60×60 متر) مشخص شد. سپس منطقه‌ای در مجاور معدن که تحت تأثیر فعالیت معدن‌کاوی نبود، به‌عنوان منطقۀ شاهد در نظر گرفته شد. برای بررسی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه، در مرکز هر قطعه ‌نمونه، یک نمونه از لایۀ بالایی (10-0 سانتی‌متر) تهیه شد. در آزمایشگاه جرم مخصوص ظاهری، رطوبت وزنی، بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سرب و کادمیم و درصد کربن آلی نمونه‌های خاک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که معدن‌کاوی سبب کاهش معنی‌دار مقادیر رطوبت، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، غلظت نیتروژن و پتاسیم شد. غلظت فلزات سرب و کادمیم در منطقۀ معدن به‌طور معنی‌داری بیشتر از شاهد بود. با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر اثرهای منفی فعالیت معدن‌کاوی، باید اصلاح خاک آلوده در این مناطق در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Traditional Coal Mining on Soil Physical and Chemical Properties and Heavy Metals Concentrations in Lavij Forest

نویسندگان [English]

  • Mahsa Tavakoli 1
  • Seyed Mohammad Hojjati 2
  • Yahya Kooch 3
1 Department of forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Sari, I.R. Iran.
2 Sari Agricultural Science and Natural Resources Universitry
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Mining activity could affect forest ecosystem health by impact on soil quality. Therefore, the purpose of this study was to investigate effects of mining activities on soil properties in series No. 2, Lavij forest. After field visiting and determining the location of the mine, a square area (4 ha) was laid out with a systematic random sampling (60 × 60 m grid) and 16 plots (20 × 20 m) were systematic randomly considered. Then, an area adjacent to the mine, which was not affected by mining activities, was selected and considered as the control area and plots were also considered as the mentioned method. To study the physical and chemical properties of soil in the two areas, a sample was taken from the upper soil layer (0-10 cm) in each plot. In the laboratory, bulk density, moisture, texture, pH, EC, concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium, percentage of organic carbon, lead and cadmium concentrations of soil samples were measured. Results showed that mining caused significant decrease in moisture content, soil pH, and EC, nitrogen and potassium concentrations. The concentration of Pb and Cd in the mining area was significantly higher than the control. According to the results of this study, based on the negative effects of mining activities, it is necessary to consider reclamation of contaminated soil in these areas in the agenda of related Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mining
  • soil contamination
  • lead
  • cadmium