نویسنده = حسن پوربابائی
تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 285-304

10.22034/ijf.2021.258873.1751

حسن پوربابائی؛ علی صالحی؛ سپیده سادات ابراهیمی؛ فاضل خداپرست


تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 61-73

کورش نظرپورفرد؛ حسن پوربابائی؛ علی صالحی؛ بابک پیله ور