تأثیر کشت زیرآشکوب بر خصوصیات کمی و کیفی توده‌های بلوط زاگرس جنوبی (مطالعۀ موردی: دشت برم کازرون- استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثر کشت زیرآشکوب بر خصوصیات کمی و کیفی و خشکیدگی درختان بلوط ایرانی است. برای این منظور منطقۀ دشت برم در شرق شهرستان کازرون، جایی که درختان بیشتر از سایر نقاط استان در معرض خشکیدگی قرار دارند انتخاب شد. با استفاده از نقشۀ توپوگرافی و جنگل‌گردشی، سه کاربری متداول در منطقه انتخاب شد. در هر کاربری 30 قطعه نمونۀ 20 آری به‌شکل مربع‌مستطیل به روش تصادفی- سیستماتیک با شبکۀ آماربرداری300 ×200 متر پیاده شد و مشخصه‌های کمی و کیفی درختان ثبت شد. به‌منظور تحلیل درختان براساس درصد خشکیدگی به چهار دستۀ خشکیدگی کمتر از 25 درصد، خشکیدگی 25 تا 50 درصد، خشکیدگی 50 تا 75 درصد و خشکیدگی بیش‌تر از 75 درصد طبقه‌بندی شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که بیش‌ترین تعداد درختان خشکیده شاخه‌زاد بودند و بیشتر خشکیدگی‌ها در ناحیۀ تاج درختان با درصد خشکیدگی بیشتر از 75 درصد در کاربری دارای کشت زیرآشکوب مشاهده شد. درحالی که در کاربری حفاظتی و بدون کشت زیرآشکوب خشکیدگی درختان 25 درصد ثبت شد. نتایج این تحقیق مؤید آن است که کشت‌ زیرآشکوب تأثیر زیادی در خشکیدگی کامل درختان دارد و خسارت ناشی از عوامل ثانویه (آفات و بیماری‌ها) تحت تأثیر این کاربری به‌مراتب بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of understory cultivation on the quantitative and qualitative characteristics of oak stands of Southern Zagros in Barm plain, Fars province

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of understory cultivation on the quantitative and qualitative characteristics of Quercus brantii Lindl and oak decline. For this purpose the Barm plain (east of Kazeroon city) where there is trees susceptible to drying, were selected. Then three conventional land use (land use with understory cultivation, land use without understory cultivation, land use with protected) were selected using topographic maps and field survey. For each land use, 30 rectangular sample plots (0.2 ha( were selected and the quantitative and qualitative characteristics of trees were recorded. In order to better analysis, the decline of trees were classified to four classes (less than 25%, 25% to 50%, 50% to 75% and more than 75%) based on the percentage of decline. Data analysis showed that the most of dried trees was coppice type and most of decline was found in crown area as well as land use along with understory cultivation. Also the maximum number of dried trees observed in classes of more than 75% along with understory cultivation. While the dried trees were recorded 25% in land use with protected and without understory cultivation. Results of this research confirm that the understory cultivation has an important role in complete decline of trees and damage caused by secondary factors such as pests and diseases is more in the land use along with understory cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazeron Barm plain
  • Oak decline
  • Quercus brantii
  • Understory cultivation