تحلیل ارتباط مشارکت و توسعة روستاهای جنگل‌نشین (مورد مطالعه: تعاونی‌های جنگلداری استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در برنامه‌های کلان توسعه، نظام تعاونی، ابزاری کارآمد و بسترساز مشارکت به‌شمار می‌رود. به همین دلیل تعاونی‌های جنگلداری می‌توانند در حفظ و احیای عرصه‌های جنگلی و توسعة روستایی مهم باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت روستاییان عضو تعاونی‌های جنگلداری و ارتباط آن با نقش تعاونی‌ها در توسعة روستایی مناطق جنگلی استان گلستان انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه دربرگیرندة 428 نفر از اعضای عادی و هیأت مدیرة سه تعاونی جنگلداری استان گلستان بودند که 156 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده به‌صورت پیمایشی بررسی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه کارشناسان و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن برای شاخص مشارکت اعضا در امور تعاونی و شاخص تأثیر تعاونی در توسعة روستایی به‌ترتیب 712/0 و 783/0 به‌دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشارکت اعضا در امور تعاونی‌ها در حد کم رو به متوسط است. همچنین، تأثیر تعاونی‌های جنگلداری در توسعة روستایی اندک است. با این حال، رابطة مشارکت اعضا در امور تعاونی‌ با تأثیر تعاونی در توسعة روستا، رابطة مثبت قوی و معنی‌دار است. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که از بین ابعاد مشارکت اعضا در تعاونی‌های جنگلداری، مشارکت در تقسیم منافع بیشترین اثر مستقیم بر توسعة روستایی را دارد، اما از نظر مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، متغیر مشارکت در اجرا، بیشترین تأثیر را بر توسعة روستایی داشته است. استفاده از مشارکت و همکاری اعضا تعاونی در تمام امور مربوط به تعاونی‌های جنگلداری و تلاش تعاونی‌ها برای ارتقای درآمد و تولید در تعاونی، از پیشنهادهای تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of relationship between participation and forest rural development (Case Study: Forestry cooperatives in Golestan province)

چکیده [English]

In country development, the cooperative system is considered as an efficient tool for providing the ground of people participation. For this reason, cooperative forestry in maintaining and restoring forest areas may ultimately be important for rural development. The purpose of this research was to study the impact of forestry cooperatives on forest rural development in Golestan province. The study population consisted of 428 regular members and the board of forestry cooperatives in Golestan province which 156 of them were selected using classified random sampling. A questionnaire was used for data collection. Validity of the questionnaire was confirmed by expert’s insights and its reliability was assessed by calculating Cronbach's alpha coefficient for the rate of participation of the cooperatives’ members (α=0.712) and the cooperatives’ impact on rural development (α=0.783). Results indicated that members' participation in cooperatives’ affairs varies from too low to medium. Also, the impact of forestry cooperatives on rural development can be assessed as low. However, the relationship between the members’ participation in the cooperatives and the effect of cooperatives on rural development is strong and positive. The results of path analysis showed that among aspects of the members' participation in forestry cooperatives, participation in benefit sharing has the greatest effect on rural development. But in terms of the total direct and indirect effects of variables, participation in implementation has had the greatest impact on rural development. Using participation of members of cooperatives in all forestry cooperatives’ affairs and more effort to increase the income of cooperatives’ members are the suggestions of present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Forestry
  • Progress
  • Rural Areas