اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

5 دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده

لیلکی (Gleditsia caspica Desf.) از درختان بومی جنگل‌های شمال ایران و قفقاز است که بذر آن به‌دلیل پوستۀ سخت و نفوذناپذیر، جوانه‌زنی ضعیفی دارد. در این تحقیق تأثیر تیمارهای خراش‌دهی از جمله آب گرم 70 درجه و آب جوش 100 درجۀ سانتی‌گراد (در مدت‌های 5، 10، 15 و 20 دقیقه)، گرمای خشک با دماهای 60، 80 و 100 درجۀ سانتی‌گراد (در مدت‌های 15، 30 و 60 دقیقه) و اسید سولفوریک در دو غلظت 70 و 98 درصد (در مدت‌های 5، 20، 40 و 60 دقیقه) روی بذر لیلکی بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار 30 تایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که در تیمارهای آب جوش 100 درجۀ سانتی‌گراد و گرمای خشک (در همۀ دماها و مدت زمان‌ها) و شاهد جوانه‌زنی مشاهده نشد. در آب گرم 70 درجۀ سانتی‌گراد جوانه‌زنی ضعیف (20 درصد) بود، در‌حالی ‌که در اسید سولفوریک 70 درصد (در مدت 60 دقیقه) حدود 84 درصد جوانه‌زنی و در تیمار اسید سولفوریک 98 درصد (در مدت‌های 20 و 40 دقیقه) 100 درصد جوانه‌زنی مشاهده شد. در کل، با توجه به یافته‌های این تحقیق، آب جوش، آب گرم و گرمای خشک، تیمارهای مناسبی برای غلبه بر خواب پوستۀ بذر لیلکی نیستند. برای تولید بهینۀ نهال لیلکی، بهتر است بذرها قبل از کاشت در بستر خزانه، با اسید سولفوریک 98 درصد به‌مدت 20 تا 40 دقیقه آغشته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Scarification Treatments on Seed Germination of Persian honey locust

نویسندگان [English]

  • M Fazli 1
  • M Akbarinia 2
  • M Tabari Kouchaksaraei 3
  • H Yousefzadeh 4
  • S.M. Moslemi Seyed Mahalleh 5
1 M.Sc. Graduated of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
2 Associate Prof. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Prof. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
4 Assistant Prof. of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
5 Ph.D. of Forestry, Faculty of Natural Resources of Sari, University of Mazandaran, Sari, Iran
چکیده [English]

Persian honey locust(Gleditsia caspica Desf.) is an endemic tree in the northern forests of Iran and southeastern Azerbaijan, which has low seed germination because of water impermeability of seed. In this research, effects of hot water at 70 °C and 100 °C (5, 10, 15 and 20 minutes), dry heat at 60 °C, 80 °C and 100°C (15, 30 and 60 minutes) and sulphuric acid treatment at two concentrations of 70% and 98% (at immersions of 5, 20, 40 and 60 minutes) were studied on the characteristics of seed germination of this species. Experiment was carried out based on completely randomized design in three replicates. No germination was observed in the seeds treated with hot water (100 °C), dry heat and control, while the seeds treated with semi-hot water (70 °C), sulphuric acids of 70% (60 minutes) and 98% (20 and 40 minutes) obtained 20, 84 and 100 percent of germination, respectively. In general, hot water, warm water and dry heat are not good treatments for seed germination of Persian honey locust seed. It suggests that for seed dormancy breaking as well as seedling production of Persian honey locust,sulfuric acid 98% (with immersion of 20 or 40 m.) to be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gleditsia caspica Desf
  • Hyrcanian forests
  • Seed dormancy
  • Seed Germination