محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

4 دانشگاه تامسون ریورز کانادا

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت پارامترهای اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش نقطه اشباع تاج‌پوشش برآوردی (P´G Estimated)، ظرفیت نگهداری آب تاج‌پوشش (S)، نسبت تبخیر در زمان ‌بارندگی به شدت باران ( )، ضریب تاج‌بارش مستقیم (p)، نقطه اشباع تاج‌پوشش (P´G) و ضریب قیفی شکل تاج‌پوشش (F) در گونه‌ی غیربومی پیسه‌آ در جنگل لاجیم استان مازندران انجام شد. برای اندازه‌گیری تاج بارش، 45 باران‌سنج در زیر تاج‌پوشش این توده نصب شدند و متوسط ساقاب 12 درخت به عنوان متوسط ساقاب توده اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که درصدهای تجمعی تاج‌بارش، ساقاب و باران-ربایی در توده‌ی دست‌کاشت پیسه‌آ به ترتیب 0/41 درصد، 1/5 درصد و 9/53 درصد به دست آمد. در این پژوهش، نقطه اشباع آب تاج‌پوشش برآوردی: 2/4 میلی‌متر، ظرفیت نگهداری آب تاج‌پوشش: 54/3 میلی‌متر، ضریب : 38/0، ضریب تاج‌بارش مستقیم: 18/0، نقطه اشباع آب تاج‌پوشش: 90/5 میلی‌متر و ضریب قیفی شکل تاج‌پوشش: 6/4 به دست آمد. با تغییرات در ترکیب گونه‌ای توده‌های طبیعی مانند جنگل‌کاری با گونه‌های غیربومی، در رطوبت خاک، خاکسازی و ترکیب پوشش کف جنگل تغییراتی بوجود می‌آید و بنابراین لازم است قبل از کاشت گونه، مقادیر توزیع اجزای بارش و پارامترهای اکوهیدرولوژیک مربوط به هر گونه را به عنوان معیارهای انتخاب گونه لحاظ ‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating canopy ecohydrological parameters of a Picea abies stand in the Caspian forests, North of Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to estimate the ecohydological parameters of the canopy covers including estimated canopy saturation point (P´G Estimated), canopy storage capacity (S), the ratio of mean evaporation rate from the wet canopy to the mean rainfall intensity ( ), free throughfall coefficient (p), computed canopy saturation point (P´G), and stemflow funneling ratio (F) of a Picea abies plantation in Lajim, Mazanderan province, north of Iran. To measure throuhgfall (TF), 45 rain-gauges were installed beneath the crown of the stand. Stemflow (SF) was measured using the average of 12 individual trees equaled to the SF amount. Over the measurement period, the cumulative percentage of TF, SF, and rainfall interception (I) were 41.0%, 5.1%, and 53.9%, respectively. The abovementioned ecohydrological parameters were found to be 4.2 mm, 3.54 mm, 0.38, 0.18, 5.90 mm, and 4.6, respectively. The ecohydrological parameters should be considered while converting natural stands to plantations of exotic tree species as this altering would be alter soil humidity, soil pedogenesis, and forest floor composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotic species
  • Plantation
  • Rainfall interception
  • Stemflow
  • Throughfall