بررسی عملکرد ده‌سالة پروونانس‌های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری‌در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای ناشی از تنوع جغرافیایی، یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است. بلندمازو از گونه‌های تجاری جنگل‌های خزری است که گسترة پراکنش به نسبت وسیعی دارد؛ ازاین‌رو انتخاب پروونانس‌‌های برتر برای برنامه‌های جنگلکاری دارای اهمیت زیادی است. به همین منظور بذرهای بلند‌مازو از نه منطقه در نواحی جنگلی استان گیلان جمع‌آوری و در خزانه کشت شد. نهال‌های تولید‌شده در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، و نه تیمار (پروونانس) ‌در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان کشت شد. در هر کرت آزمایشی، 36 نهال با فاصلة 1×1 متر کشت شد. مشخصه‌های رویشی (قطر و ارتفاع)، زنده‌مانی و برخی خصوصیات مورفولوژی برگ درختان ده‌ساله براساس تیمارهای مختلف بررسی شد. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین عملکرد تیمارهای آزمایشی از لحاظ ویژگی‌های بررسی‌شده وجود نداشت. براساس این نتایج، محدودیتی برای انتخاب مکان‌های بذرگیری از درختان بلندمازو در دامنة ارتفاعی100 تا 600 متر به‌منظور جنگلکاری در اراضی جلگه‌ای استان گیلان به شرط انتخاب پایه‌های مناسب و با کیفیت برای تولید نهال و جنگلکاری وجود نخواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance of oak (Quercus castaneifolia) provenances for seed collection in the west of Guilan Province, North of Iran

نویسندگان [English]

  • Azade Miraki Gandab 1
  • Beytolla Amanzade 3
1
2
3
چکیده [English]

Genetic variation within population as a result of geographical variation is one of the important factors in forest tree improvement. Therefore, investigation of genetic variation rate and its physiological adaptability is necessary for each species used in forest plantation. Quercus castaneifolia is one of the valuable forest species in Northern Iran that are exposed to danger because of inclement utilization severely and for knowing this, provenance test is a ensure practice. For this study, seeds of Quercus castaneifolia from nine regions in the west of Guilan province were used and planted as randomized complete block design in natural resources department of province Guilan. Growth characteristics (height and diameter at breast), survival and leaf morphological features of provenances were measured. Result of ANOVA showed that there were no significant differences between provenances in mentioned parameter (p > 0.01). So, there are no restrictions for selecting the seed collection areas in elevation ranging from 100 to 600 m a.s.l for planation in lowlands in Guilan province provided that selection of suitable and high quality individuals for seedling production and afforestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest plantation
  • Genetic variation
  • morphology
  • Oak
  • Provenance test
  • Seed collection