برآورد ظرفیت برد گردشگری طبیعت در جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکتری، گروه محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکدۀ منابع طبیعی، کرج، ایران

2 استاد گروه محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکدۀ منابع طبیعی، کرج، ایران

10.22034/ijf.2023.377077.1911

چکیده

مقدمه: کنترل و مدیریت اثرهای گردشگران از طریق برآورد ظرفیت برد گردشگری، اقدامی مؤثر در زمینۀ حفظ ارزش‌های مناطق تفرجی و توسعۀ طبیعت‌گردی پایدار در این مناطق است. بر این اساس در پژوهش حاضر با هدف اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی برای کنترل تعداد گردشگران و کاهش اثرهای تهدیدکنندۀ آنها بر جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم، ظرفیت برد گردشگری طبیعت برآورد شد.
مواد و روش‌ها: با در نظر گرفتن شرایط محدودۀ پژوهش و محدودیت‌های زیستی منطقه، ظرفیت برد مطابق با چارچوب دستورالعمل ذکرشده (2003) ‌IUCN‌ در سه سطح فیزیکی، واقعی و مؤثر برآورد شد. ‌
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ظرفیت برد فیزیکی سالانه 29,088,095 نفر گردشگر است. ظرفیت برد واقعی نیز با توجه به محدودیت‌های اقلیمی و ممکن نبودن فعالیت‌های گردشگری در هفت ماه از سال 12,217,000 نفر برآورد شد که گردشگران در ماه‌هایی با شرایط اقلیمی مطلوب (شامل ماه‌های آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین) می‌توانند از این منطقه بازدید کنند یا در آن به فعالیت‌های تفرجی سازگار بپردازند. در نهایت ظرفیت برد مؤثر در جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم با توجه به وسعت و تعداد محیط‌بانان لازم برای مدیریت و کنترل منطقه 1,710,380 نفر در سال است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، مدیران و تصمیم‌گیران می‌توانند با کنترل تعداد گردشگران، برای حفاظت و توسعۀ طبیعت‌گردی پایدار در این منطقه اقدام کنند، به‌طوری که ضمن بهره‌برداری از قابلیت‌های گردشگری آن، حداقل تخریب و آسیب‌ به این ذخایر ارزشمند طبیعی وارد شود.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of nature tourism carrying capacity in the mangrove forests of Khamir and Qeshm

نویسندگان [English]

  • P Sobhani 1
  • A Danehkar 2
1 Postdoctoral student, Dept. of Environmental Science, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Prof., Dept. of Environmental Science, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: The control and management of tourist impacts through the estimation of tourism carrying capacity is an effective strategy for preserving the values of recreational areas and promoting sustainable nature tourism development. This study aims to cquire management decisions to control tourist numbers and mitigate their threatening impacts on the mangrove forests of the Khamir and Qeshm area by estimating the nature tourism carrying capacity.
Materials and Methods: Given the conditions of the study area and its biological limitations, the carrying capacity was estimated in accordance with the framework of the IUCN guidelines (2003), across three levels: physical, real, and effective.
Findings: The results showed that the annual physical carrying capacity is equivalent to 29,088,095 tourists. Considering the climatic limitations and the impossibility of tourism activities in 7 months of the year, the actual carrying capacity was estimated to be 12,217,000 people. Tourists can visit this area or engage in compatible recreational activities during months with favorable climatic conditions (including December, January, February, March, and April). Finally, the effective carrying capacity in the mangrove forests of Khamir and Qeshm, based on the area size and the number of environmental guardians required to manage and control this area, is equal to 1,710,380 people per year.
Conclusions: According to the results, managers and decision-makers can protect and promote sustainable nature tourism development in this area by controlling the number of tourists. This ensures that while its tourism capabilities are being exploited, minimal destruction and damage are caused to these valuable natural reserves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature tourism
  • Physical carrying capacity
  • Real carrying capacity
  • Effective carrying capacity
  • Khamir and Qeshm mangrove forests
Abedi, T., Kazemi Rad, L., & Abedi, R. (2021). Determining the tourism calendar using tourism climate index (TCI) ‌and holiday climate index (HCI) (case study: Astara, Gilan province). Tourism Social Studies Quarterly, 10(19), 251-276. https://doi.org/10.52547/journalitor.36279.10.19.251. (In Persian).‌
Adu-Ampong, E.A. (2018). Tourism and national economic development planning in Ghana, 1964–2014. International Development Planning Review, 40(1), 75–95.
Alizadeh, M., Oroji, H., Moulai Qalichi, M., & Jafari, R. (2012). Determining the tourism carrying capacity in Kan Solekhan to protect natural resources. Proceedings of the Third Geography Student Conference. Tehran. pp. 220. (In Persian).‌
Ansari Lari, A., & Zarei Keloei, H. (2014). Reviewing on The Assessment of Human Comfort in Considering City Minab - Tiab Bioclimatic Indices. Natural Geography Quarterly, 7(25), 56-66. https://doi.org/20.1001.1.20085656.1393.7.25.5.1. (In Persian).‌
Babí-Almenar, J., Elliot, T., Rugani, B., Philippe, B., Navarrete Gutierrez, T., Sonnemann, G., & Geneletti, D. (2021). Nexus between nature-based solutions, ecosystem services and urban challenges. Land Use Policy, 100,104898. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104898.
Becker, F. (1972). Bio climatic Reizstufen Fureine Raumbeurteilung Zur Erholung Bd 76.
Ceballos-Lascuráin, H. (1996). Tourism, Ecotourism and Protected Areas: The State of Nature-based Tourism Around the World and Guidelines for Its Development. IUCN Publications, Cambridge.
Corbau, C., Benedetto, G., Paolo Congiatu, P., Simeoni, U., & Carboni, D. (2019). Tourism analysis at Asinara Island (Italy): Carrying capacity and web evaluations in two pocket beaches. Ocean and Coastal Management, 169, 27-36. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.12.004.
Dana Alamdari, M., Hajarian, M., Hosseinzadeh, A., & Ishaghi Rad, J. (2021). Prioritization of effective components on the development of forest-based tourism (case ‌study: Arasbaran forests). Scientific Quarterly of Forest Research and Development, 7(4), 621-607. https://doi.org/10.30466/JFRD.2021.53353.1533. (In Persian).‌
Danehkar, A., & Biglar Fadafan, M. (2018). Determining the Level of Occupation for The Calculation of The Tourism Carrying Capacity Range. Journal of Sonboleh, 260, 98-101. (In Persian).
Danekar, A., Mahmoudi, B.A., Sabaei, S., Qadirian, T., Asdalahi, Z., Sharifi, N., & Petrosian, H. (2012). The national document of the sustainable management program of mangrove forests of Iran, the organization of forests, pastures and watersheds of the country, the general department of forests outside the north, Consulting engineers for the sustainability of nature and resources, 196 p. (In Persian).
Eskandari-Shahraki, M., Mohammadi-Samani, K., Mahmoudi, B., & Moradi, A. (2019). ‎Estimating the Outdoor Recreation Carrying Capacity in Berenjegan Forest, Chaharmahal-o-‎Bakhtiary Province. Environmental Science and Technology, 21(1), 71-127. https://doi.org/10.30495/JEST.2018.13751. (In Persian).‎
Goleij, A., Navroodi, H., Mohammadi-Limaei, S., & Jokar, M. (2016). Determination criteria and indicators for sustainable forest management based on the views of experts and local people (Case study: Asalem Forests, north of Iran). Iranian Journal of Forest, 8(3), 365-379. (In Persian).‌
Ghanbari-Nasab, A. (2009). Analyzing tourism ecological footprint second homes in rural areas. Master's Thesis in Geography and Rural Planning. The University of Tehran. Department of Human Geography, 111 p. (In Persian).‌
Hejazizadeh, Z., & Karbalaei, A.R. (2016). An introduction to thermal comfort climate and its indicators along with TCIC software. Academic Journal of the Publications of the Geographical Society of Iran, Tehran, 506 p. (In Persian).‌
IUCN. (2003). Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN, Gland and Cambridge.
Jahanbakhsh, S. (1998). Bioclimatic assessment of Tabriz and building thermal needs. Geographical Research Quarterly, 48, 67-79. (In Persian).‌
Javan, Kh. (2017). Comparison of tourism climate index (TCI) and vacation climate index (HCI) (case study: ‌Urmia). Natural Geography Research, 49(3), 423-439. https://doi.org/10.22059/JPHGR.2017.215742.1006934. ( In Persian).‌
Kaviani, M. (1972). Evaluation of vital climates and their stimulation thresholds on the shores of the Caspian Sea and the northern slopes of Middle Alborz. Geographical Research Institutes of Tehran University, 29, 49-72. (In Persian).‌
Kiani, S., & Fatemi, J. (2014). Evaluation of Eco-Tourism Potential of the International Wetland of Choghakhor, Chaharmahal & Bakhtiari, Iran. International Bulletin of Water Resources & Development, 1(2), 58-67. (In Persian).‌
Leka, A., Lagarias, A., Panagiotopoulou, M., & Stratigea, A. (2022). Development of a Tourism Carrying Capacity Index (TCCI) for sustainable management of coastal areas in Mediterranean islands – Case study Naxos, Greece. Ocean & Coastal Management, 105978. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105978.
Mahmoudi, B. (2007). Assessing the recreational value of Monj forests in Lordegan County, Iran. MSc Thesis. University of Mazandaran. 119 p.
Makhdoom, M. (2001). Fundamental of Land Use Planning, Tehran University Press. 289 p. (In Persian).
Margaryan, L. (2018). Nature as a commercial setting: the case of nature-based tourism providers in Sweden. Curr. Issues Tour, 21, 1,893–1,911. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1232378.
Marsiglio, S. (2018). On the Carrying Capacity and the Optimal Number of Visitors in Tourism Destinations. Tourism Economics, 23(3), 632-646. https://doi.org/10.5367/te.2015.0535.
Mashayekhi, Z., Danehkar, A., Sharzehi, G.A., & Majed, V. (2017). An evaluation of visitor’s preferences for improving the environmental status of Hara forests using choice experiment approach (Case study: Hara Biosphere Reserve). Iranian Journal of Forest, 9(2), 274-286. (In Persian).‌
Masoodi, M., Mahiny, A.S., Mohammadzadeh, M., & Mirkarimi, S.H. (2016). Assessment of bioclimatic comfort condition in Miankale wildlife refuge for ecotourism development. Journal of Natural Environment, 68(4), 665-676. (In Persian).‌
Mirzaei, A. (2021). Proportion measurement of territorial waters of Hormozgan province for zoning marine tourism activities. Master's thesis in the field of natural resources-environmental engineering. Agriculture and Natural Resources Campus, Tehran University of Natural Resources. (In Persian).‌
Mohammadi, H., & Ranjbar, F. (2009). An analysis of the relationship between climate and tourism. Tourism Studies Quarterly, 10, 129-148. https://doi.org/20.1001.1.23223294.1384.3.10.6.4. (In Persian).‌
Motahari, M., Atard, P., & Faqhi, J. (2022). Evaluation of the sustainability of tourism in the Hyrkani vegetation ‌area using the holiday climate index. Journal of Natural Environment, 75(3), 415-427. https://doi.org/10..22059/JNE.2022.344158.2442. (In Persian).‌
National Meteorological Organization. (2022). Annual report.
Salemi, M., Jozi, S.A., Melmasi, S., Rezayan, & Basiti, R. (2022). Determine potential and social and cultural carrying capacity with the purpose of the establishment in ecotourism development (Case study: Southern Karkheh protected area, Iran). Geographical Sciences Applied Research Journal, 22(67), 317-333. http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3379-en.html. (In Persian).‌
Sanaei Moghadam, S., Mohammadi Yeganeh, B., & Rezaei, M. (2016). Evaluation and prioritization of tourist attractions in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces based on the potential of attracting tourists. Geography of tourism space, 6(21), 1-18. (In Persian).‌
Shafaei, M., & Rezaei, P. (2019). Determining nature tourism carrying capacity in the Jirande watershed. Land Geographical Engineering, 3(6), 133-123. (In Persian).‌
Sharifi, N. (2021). Developing Comprehensive Model for Zoning Protected Areas Based on Multi Criteria Decision Methods (Case Study: HARA Protected Area). Thesis for Environmental Science, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Faculty of Environmental Science and Natural Resources, 261p. (In Persian).‌
Sheikh, A., Jafari, A., Yar Ali, N.A., & Sotoudeh, A. (2013). Tourism potential evaluation of Kayseri protected area in Chaharmahal and Bakhtiari provinces. Applied Ecology, 2(5), 51-63. (In Persian).‌
Shurche, M., & Farhoudi, R.A. (2007). Analyzing the tourism potential of Anahita temple in Kangavar city. Dissertation of geography and urban planning. The University of Tehran. Human geography group. 89 p. (In Persian).‌
Simon, F., Naranjavana, Y., & Marques, D. (2004). Carrying capacity in the tourism industry: a case study of Hengistbury Head). Tourism Management, 25, 275-283. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00089-X.
Sobhani, P., Esmaeilzadeh, H., & Mostafavi, H. (2021). Simulation and impact assessment of future land use and land cover changes in two protected areas in Tehran, Iran. Sustainable Cities and Society75, 103296. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103296.
Sobhani, P., Esmaeilzadeh, H., Sadeghi, S.M.M., & Marcu, M.V. (2022). Estimation of Ecotourism Carrying Capacity for Sustainable Development of Protected Areas in Iran. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 1059. https://doi.org/10.3390/ijerph19031059.
Sobhani, P., & Danehkar, A. (2023a). Investigating tourism climate conditions in Iran's mangrove forests using Tourism Comfort Climate Index (TCI) and Holiday Climate Index (HCI). Journal of Natural Environment, 75(Special Issue Coastal and Marine Environment), 29-45. https://doi.org/10.22059/JNE.2022.351668.2494. (In Persian).‌
Sobhani, P., & Danehkar, A. (2023b). Natural features and management areas of‎ Khamir and Qeshm mangrove forests. Iran Nature, 8(4), 97-112. https://doi.org/10.22092/irn.2023.362533. (In Persian).‌
Sobhani, P., Sayahnia, R., Mahmoudi, H., & Esmaeilzadeh, H. (2019). Estimating tourism carrying capacity in protected areas (case study: Alvand No-hunting prohibited area). Tourism Planning and Development, 8(3), 52-64. https://doi.org/10.22080/JTPD.2019.16240.3037 (In Persian).‌
Tabibian, M., Sotoudeh, A., Shaisteh, K., & Chelbianlou, R. (2007). A research on the concepts and methods of quantitative estimation of carrying capacity and providing a practical example based on the analysis of strategic planning for tourism development in the Abbas Abad Valley - Ganjnameh Hamadan. Journal of Fine Arts, 29, 17-28. https://www.researchgate.net/publication/328580322. (In Persian).‌
Tyrvainen, L., Mantymaa, E., & Ovaskainen, V. (2014). Demand for enhanced forest amenities in private lands: the case of Ruka Kuusamo tourism area. Finland. Forest Policy and Economic, 47, 4–13. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.05.007.
Tyrvainen, L., Silvennoinen, H., & Hallikainen, V. (2017). Effect of the season and forest management on the visual quality of the nature-based tourism environment: a case from Finnish Lapland. Scandinavian Journal of Forest Research, 32, 349–359. https://doi.org/10.1080/02827581.2016.1241892.
Wishitemi, B.E., Momanyi, S.O., Ombati, B.G., & Okello, M.M. (2015). The link between poverty, environment and ecotourism development in areas adjacent to Maasai Mara and Amboseli protected areas, Kenya. Tourism Management Perspectives, 16, 306-317. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.07.003.
Xiao, Y., Tang, X., Wang, J., Huang, H., & Liu, L. (2022). Assessment of coordinated development between tourism development and resource environment carrying capacity: A case study of Yangtze River economic Belt in China. Ecological Indicators, 141, 109125. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109125.
Yazdan Panah, H.A., Abdullazadeh, M., & Pouraidivand, L. (2013). The study of climatic conditions for the development of tourism using the index (TCI) of a case study of East Azarbaijan province. Journal of Geography and Environmental Planning, 24(1), 89-108. https://doi.org/20.1001.1.20085362.1392.24.1.8.3. (In Persian).‌
Yekani-Motlagh, E., Hajjarian, M., Hosseinzadeh, O., & Alijanpur, A. (2016). Impacts of ecotourism development in the Arasbaran region using BOCR. Iranian Journal of Forest, 8(2), 153-166. (In Persian).‌
Zahedi, S. (2006) The Principles of Sustainable Tourism and Ecotourism with an Emphasis on the Environment, Allameh Tabatabai University Press, Tehran, Iran.. (In Persian).‌
Zi Tanga, B. (2015). An integrated approach to evaluating the coupling coordination between tourism and the environment. Tourism Management, 46, 11-19. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.001.