مساحی و بررسی متغیرهای زیست‌سنجی صنوبرکاری‌های استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران و دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22034/ijf.2022.326113.1842

چکیده

به‌منظور برنامه‌ریزی و بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برای توسعۀ زراعت چوب در استان گیلان، مشخصه‌های سطح، پراکنش و متغیرهای زیست‌سنجی درختان صنوبر این استان به تفکیک هر شهرستان اندازه‌گیری شد. برای اجرای این تحقیق، ابتدا از طریق عملیات میدانی، عرصۀ صنوبرکاری‌ها با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) به‌صورت صددرصد برداشت شد. سپس در هر قطعه صنوبرکاری به‌ازای هر مساحت 2000 متر مربعی، نُه پایه درخت میانی برای متغیرهای زیست‌سنجی اندازه‌گیری شد. نمودار همبستگی مشخصه‌های سطح و رویش درختان با شاخص‌های اقلیمی و خاک نیز تعیین شد. براساس یافته‌های پژوهش، سطح کل صنوبرکاری‌های استان گیلان 12179 هکتار در سال 1398 و بیشترین آن مربوط به شهرستان صومعه‌سرا با 6944 هکتار است که شامل 8/11 درصد سطح شهرستان می‌شود. این شهرستان با بیشترین تعداد و حجم در رتبۀ اول کشت درختان صنوبر قرار دارد. سه شهرستان آستارا، املش و فومن کمترین سطح صنوبرکاری را در استان دارند. بیشترین میانگین سنی درختان در شهرستان‌های رودبار و طوالش و کمترین میانگین سنی و تعداد درختان در شهرستان فومن به‌دست آمد. مشخصه‌های تعداد کل درختان، حجم و سطح صنوبرکاری بیشترین ضریب همبستگی را با شاخص‌های اقلیمی و متغیر نیتروژن کل نشان دادند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند اطلاعات مبنایی باارزشی برای استفاده در پایش سطح صنوبرکاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و شناخت مناطق مستعد صنوبرکاری در زمینۀ زراعت چوب در استان گیلان و کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying and study on the biometric variables of poplar plantations in Guilan province

نویسندگان [English]

  • F Ahmadloo 1
  • R Dehghan 2
  • A Salehi 1
  • S Eskandari 1
1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran
2 Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization
چکیده [English]

In order to plan and make managerial decisions for the development of wood farming in Guilan province, parameters such as area, distribution, and biometric variables of poplar trees were measured separately for each county. To conduct this research, the field of poplar plantations was located using the Global Positioning System (GPS) and measured with 100% inventory method. In each poplar plantation section, for every 2000 square meters, nine middle trees were measured for the biometric variables. The correlation between the characteristics of area and increment of trees with climatic indicators and soil was also plotted. According to the findings of this project, the total area of poplar plantations in Guilan province was 12,179 ha in 2018, with the highest belonging to Sowme`eh Sara county with 6,944 ha, comprising 11.8% of the county area. This county ranked first in poplar tree cultivation with the highest number and volume of trees. The area of poplar plantation was the lowest in Astara, Amlash, and Fouman counties. The highest mean age of trees was obtained in Rudbar and Tavalesh, while the lowest mean age and number of trees were obtained in Fouman county. The characteristics of the total number of trees, volume, and area of poplar plantation showed the highest correlation coefficient with climatic indicators and total nitrogen. The findings of this research can provide valuable basic information for monitoring the area of poplar plantations, planning and management decisions, and identifying areas suitable to poplar plantations for wood farming in Guilan province and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biometric variables
  • Climatic indicators
  • Field operation
  • Wood farming
Amin Amlashi, M., & Mirakhorlou, K. (2019). Evaluation of area and canopy density of forests in the Guilan Province using satellite data. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(1), 100-111.  DOI: 10.22092/IJFPR.2019.119185. (In Persian)
Aminpour, T. (2017). National plan for wood farming in sixth development plan (1396-1400). Ministry of Agriculture- Jahad, Forests, Range and Watersheds Management Organization Press, Tehran. 83p. (In Persian)
Ball, J., Carle, J., & Del Lungo, A. (2005). Contribution of poplars and willows to sustainable forestry and rural development. Unasylva, 221(56), 3-9.
Bergen, K.M., & Dronova, I. (2007). Observing succession on aspen-dominated landscapes using a remote sensing-ecosystem approach. Landscape Ecology, 22(9), 1395-1410. https://doi.org/10.1007/s10980-007-9119-1
Bihamta, M.R., & Zare-Chahouki, A. (2008). Principles of statistics for the natural resources science. University of Tehran Press, Tehran. 300p. (In Persian)
Calagari, M. (2018). Introduction of high wood production poplar clones for cultivation in the north of country. Journal of Iran Nature, 3(2), 50-58. DOI: 10.22092/IRN.2018.116436. (In Persian)
Darvishsefat, A.A., Arjhangi Choobar, R., Bonyad, A.E., & Ronoud, G. (2016). Mapping the poplar plantations using Landsat-8 data (Case Study: Talesh and Sumehsara region, Guilan province). Iranian Journal of Forest, 8(3), 301-312. (In Persian)
Darvishsefat, A.A., Ghaffari Dafchahi, F., & Bonyad, A.E. (2014). Feasibility of satellite imagery for poplar plantation mapping (Case study: Sowme`eh Sara). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 22(3), 392-401. DOI: 10.22092/IJFPR.2014.12415. (In Persian)
Deputy of statistic and information of Guilan province. (2021). Data and statistical information. The Statistical Yearbook, Publications of Management and Planning Organization of Guilan province, Rasht, 802p. (In Persian)
Ebrahimi Ashbella, A., Fallahchai, M.M., Salehi, A., & Soltani Tolarood, A.A. (2022). Evaluation of 25-year-old afforestation's of loblolly pine, black alder, velvet maple and chestnut leaved oak in Radar Poshteh area of Guilan province. Iranian Journal of Forest, 14(1), 15-26. DOI: 10.22034/IJF.2021.281776.1776. (In Persian)
Eslami, A., & Sobheh Zahedi, S. (2011). Providing poplar plantation map by Indian remote sensing (IRS) satellite imagery in northern Iran. African Journal of Agricultural Research, 6(20), 4769-4774. DOI: 10.5897/AJAR11.590
Ghorani, M., Jahani, A., & Sardabi, H. (2014). Estimation of standing volume in Populus deltoides Marsh plantations by Huber and Smalian methods at Shafaroud forest, Guilan Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 22(1), 74-81. DOI: 10.22092/IJFPR.2013.9053. (In Persian)
Giannetti, F., & Canavesio, A. (2007). Using very high-resolution satellite images to identify and classify forest patches in cultural areas. In: M.A. Gomarsca (Ed.), Geoinformation in Europe (pp. 319-326). Netherlands: Mill Press.
Goodarzi, Gh., & Ahmadloo, F. (2020). Farming of Populus in Markazi Province. Ilda Press, Arak. 160p. (In Persian)
Goodarzi, Gh.R., Ahmadloo, F., & Choghaei, M. (2021). Investigation on adaptability and production performance of productive black poplar (Populus nigra L.) clones in the Markazi province, Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 29(4), 363-376. DOI: 10.22092/IJFPR.2022.354853.2003. (In Persian)
Hajjarian, M. (2016). Estimating stumpage price function for Populus nigra using hedonic pricing method in Urmia. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23(2), 105-122. DOI: 10.22069/JWFST.2017.11242.1591. (In Persian)
Hajjarian, M., Heshmatol Vaezin, S.M., Dieguez-Aranda, U., Namiranian, M., & Etemad, V. (2013). Basal area growth equations for poplar (Populus deltoides) in Somee Sara, Guilan province, Iran. Iranian Journal of Forest, 5(3), 281-294. (In Persian)
Isebrands, J.G., & Richardson, J. (2014). Poplars and Willows: Trees for Society and the Environment, 2th Edition. CABI Publishing, Technology & Engineering, New York. 656p.
Khanjani Shiraz, B., Hemati, A., Pour Tahmaseby, K., & Sardabi, H. (2014). Growth comparison of different poplar clones, planted on lowlands of west Guilan. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(3), 557-572. DOI: 10.22092/IJFPR.2014.4733. (In Persian)
Lashkarbolouki, E., Modirrahmati, A.R., Mosavi Kopar, S.A., & Kaneh, E. (2012). Study on potential of wood production of various Poplar species and clones in northern forest areas (Case study: Siahkal region in Guilan province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(4), 501-509. DOI: 10.22092/IJFPR.2011.107514. (In Persian)
Mohammadpour, P., Kardavani, P., & Ebadattalab, M. (2012). The study of wood agriculture development process in the east part of Guilan province. Geographical Journal of Territory, 8(32), 25-32. (In Persian)
Naghdi, R., Mirzaei, M., Aghajani, A.H., & Torkaman, J. (2021). Estimation stock and economic value of carbon storage of root and stump of Populus deltoides in poplar plantation of Guilan province. Iranian Journal of Forest, 13(2), 197-208. DOI: 10.22034/IJF.2021.274498.1765. (In Persian)
Nelson, N.D., Berguson, W.E., McMahon, B.G., Cai, M., & Buchman, D.J. (2018). Growth performance and stability of hybrid poplar clones in simultaneous tests on six sites. Biomass Bioenergy, 118(1), 115–125. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.08.007
Ramezani Gourabi, B., & Shirzad, F. (2009). The Study of drought effects on poplar tree ring growth in the Soome-e-sara Township – Guilan. Physical Geography Research Quarterly, 67(41), 107-117. (In Persian)
Rostami Shahraji, T. (2008). Importance of poplar plantation and it research in Guilan province. Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, Research Institute of Forests and Rangelands, 6-8 May 2008, Tehran, Iran, 470-480. (In Persian)
Salehi, A., Maleki, M., Shabanpour, M., & Basiri, R, (2012). Effect of soil physical properties and groundwater level on qualitative and quantitative characteristics of poplar plantations in West of Guilan province (Case study: Guisum region). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(4), 501-509. http://dx.doi.org/10.22092/ijfpr.2012.6099. (In Persian)
Volney, W.J.A., Alfaro, R.I., Bothwell, P., Hogg, E.H., Hopkin, A., Laflamme, G., Hurley, J.E., Warren, G., Metsaranta, J., & Mallett, K.I. (2005). A framework for poplar plantation risk assessments. Unasylva, 221(56), 19-25.
Yousefi, B., & Kalagari, M. (2021). Survey of qualitative and quantitative characteristics of local Populus spp. trees (Case study: Kurdistan province). Iranian Journal of Forest, 13(3), 333-348. DOI: 10.22034/IJF.2021.250147.1741. (In Persian)