تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی منابع طبیعی، مدیریت وکنترل بیابان، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

5 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ایران.

10.22034/ijf.2023.385065.1917

چکیده

چکیده
زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎های هوایی دو عامل مهم در سلامت و توسعه رویشگاه حرا است. بنابراین در پژوهش حاضر چگونگی تغییرات زادآوری و ریشه‎های هوایی درختان حرا تحت تاثیر شدت‎های مختلف خشکیدگی مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان هالوفیت مانگرو در سواحل نواحی گرمسیری و نیمه‎گرمسیری رشد کرده و سرشار از کربن هستند که به‎علت نقش حفاظتی، حمایتی و محیط‌زیستی برای بقا و پیشرفت بشری بسیار مهم هستند (Sheng, 2017). امروزه به علت تغییر اقلیم، دخالت‎های انسانی، بهره‎برداری‎های بیش از حد و توسعه صنعت گردشگری، سطح این بوم‎سازگان در حال کاهش است (Davidson et al., 2018). بهترین روش در پایداری، احیا و توسعه جنگل‌های مانگرو، زادآوری طبیعی یا حداقل دخالت انسان در زادآوری است گیاهان هالوفیت و همیشه‎سبز مانگرو در سواحل نواحی گرمسیری و نیمه‎گرمسیری رشد کرده و سرشار از کربن هستند که به‎علت نقش حفاظتی، حمایتی و محیط‌زیستی برای بقا و پیشرفت بشری بسیار مهم هستند (Sheng, 2017). امروزه به علت تغییر اقلیم، دخالت‎های انسانی، بهره‎برداری‎های بیش از حد و توسعه صنعت گردشگری، سطح این بوم‎سازگان در حال کاهش است (Davidson et al., 2018). بهترین روش در پایداری، احیا و توسعه جنگل‌های مانگرو، زادآوری طبیعی یا حداقل دخالت انسان در زادآوری است بدین منظور پس از جنگل‎گردشی در تالاب بین المللی سیریک، مناطقی با شدت‎های مختلف خشکیدگی (صفر، زیاد، متوسط و کم)، انتخاب و تعداد 10 پلات 10×10 متر (در هر شدت خشکیدگی) به‎صورت تصادفی در آن‎ها پیاده شد. در داخل پلات‎ها با پیاده کردن میکروپلات‎ها، برداشت زادآوری و ریشه‎های هوایی انجام و با استفاده از آنالیز واریانس یک‎طرفه مقایسه شد. نتایج نشان داد تراکم ریشه‎های هوایی در فواصل مختلف از درخت، در تیمار شاهد بیشترین مقدار را داشت. همچنین ارتفاع ریشه‎های هوایی در تیمار شاهد با میزان 84/10 سانتی‎متر به‎طور معنی‎داری بیشتر از سایر تیمار بود. فاصله ریشه طنابی تا سطح رسوب در تیمار خشکیدگی شدید (79/7 سانتی‎متر) کمترین مقدار را داشت. تراکم، ارتفاع و برگ نهال‎ها در تیمار شاهد با مقادیر 24/0 در متر مربع، 55/27 سانتی‎متر و 45/30، بیشترین مقدار بود. قابل ذکر است میزان هدایت الکتریکی آب در تیمار خشکیدگی شدید با مقدار (µm.cm) 34750> خشکیدگی متوسط (µm.cm 30392)> خشکیدگی ضعیف ( µm.cm25837) > بدون خشکیدگی (µm.cm22065) بود. بر طبق نتایج، خشکیدگی تاثیر کاهنده‎ی شدیدی بر تراکم و رویش نهال‎های حرا و ریشه‎های هوایی دارد. همچنین کاهش تراکم ریشه‎های هوایی تحت‎تاثیر خشکیدگی و افزایش شوری آب ناشی از پساب آب شیرین کن بالا دست تالاب را می‎توان از عوامل خشکیدگی درختان حرا دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dieback severity on regeneration and some vegetative characteristics of pneumatophores of grey mangrove (Avicennia marina Forssk. Vierh) (Case Study: Mangrove forest of Sirik)

نویسندگان [English]

 • Vahid Farashi 1
 • Marzieh Rezai 2
 • Rasool Mahdavi 3
 • Maryam moslehi 4
 • Saiedeh Eskandari 5
1 : PhD candidate of Natural Resources Engineering, Desert Management and Control, University of Hormozgan, Hormozgan, Bandarabass, Iran.
2 Assistant Professor, Natural resources engineering group, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Hormozgan, Bandarabass, Iran.
3 Associated Professor, Natural resources engineering group, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Hormozgan, Bandarabass, Iran.
4 Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center
5 Forest Research Division, Research Institute of Forests and rangelands, Agricultural research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Regeneration and pneumatophore characteristics are two key factors in habitat health and development of grey mangrove forest, So the aim of this study is in order to investigate the regeneration and pneumatophore changes of grey mangrove trees affected by different severity of die back. We worked on Effects of dieback severity on regeneration and some vegetative characteristics of pneumatophores of grey mangrove (Avicennia marina Forssk. Vierh) (Study: Mangrove forest of Sirik). Halophyte and evergreen mangrove plants grow on the coasts of tropical and subtropical regions and are rich in carbon, which are very important for human survival and development due to their protective, protective and environmental role (Sheng, 2017). Today, due to climate change, human interference, excessive exploitation and the development of the tourism industry, the level of these ecosystems is decreasing (Davidson et al., 2018). The best method in the sustainability, restoration and development of mangrove forests is natural reproduction or at least human intervention in reproduction.For this purpose, after forest investigation in Sirik, Regions with different dieback severity (control, high, medium and low) were selected and 10 plots (10×10 m) were designed for each dieback severity randomly. In each plot, three microplots (1×1m) for pneumatophres and one microplot (5×5 m) for regenerations were designed and compared using Anova. Results showed that pneumatophore densities at the different distances from trees, are highest in control (p< 0.05). Also pneumatophore height was 10.84 cm in control treatment which was significantly higher than that of in other treatments. Cable root height to the sediment surface was lowest in the high severity dieback treatment (7.79cm). seedling densities, height and leaves with the amounts of 0.24 m2, 27.55 cm and 3.045, had the highest. Also, water electrical conductivity was in high dieback severity (34750 µm.cm( > medium dieback severity (30392 µm.cm)> weak dieback severity (25837 µm.cm)> control (22065 µm.cm). in according to the results, dieback has a declining rate on seedling and pneumatophore growth and densities. Also, pneumatophore densities decline affected by dieback and water salinity increase, can be the reason of trees dieback.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mangrove forest
 • pneumatophore densities
 • regeneration
 • dieback

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1402