برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی جنگل و جنگلشناسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 دانشیار، گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

4 دانشجوی دکتری تخصصی جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

5 استادیار، گروه جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

چکیده

زی‌توده و توان ترسیب کربن یکی از مهم‌ترین مزایای درختان در اکوسیستم جنگلی است. این تحقیق برای برآورد مقدار زی‌تودة اندام هوایی در فرم‌های تک‌پایه و جست‌گروه گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در سطح توده در جنگل‌های بلوط بلند در نزدیکی دهدز انجام گرفت. ابعاد شبکه 100×100 متر و نزدیک‌ترین درخت به نقطه نمونه‌برداری انتخاب شد. درختان انتخابی باید تمام کلاسه‌های قطری دانه‌زاد یا تک‌پایه و تمام کلاسه‌های قطر تاجی جست‌گروه (شاخه‌زاد) را شامل شود. 18 پایه (به نسبت مساوی تک‌پایه و جست‌گروه) انتخاب و پارامترهای کمی آنها ثبت و سپس عملیات قطع و جداسازی انجام گرفت. قسمت‌های مختلف درختان بلافاصله پس از قطع در عرصه توزین شد و نمونه‌برداری برای اندازه‌گیری وزن خشک و مقدار ترسیب کربن انجام گرفت. براساس نتایج بین متوسط زی‌توده در دو فرم رویشی اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت. متوسط زی‌توده روی زمینی در هر درخت در فرم تک‌پایه، تقریباً 277 و برای فرم جست‌گروه تقریباً 230 کیلوگرم تعیین شد. این مقادیر در توده جنگلی 2/18 برای فرم تک‌پایه و 3/9 تن در هکتار برای فرم جست‌گروه برآورد شد. براساس این نتایج، در درختان فرم تک‌پایه، اندام‏های بزرگ (تنه و شاخة اصلی) و در درختان فرم جست‌گروه اندام‌های کوچک (شاخة فرعی و کنده) از توان ترسیب کربن بیشتری برخوردارند. همچنین بیشترین مقدار ذخیرة کربن در شاخه‌های اصلی و کمترین آن در برگ‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of biomass and carbon sequestration in various forms of Quercus brantii Lindl. stands in Balout Boland, Dehdez

نویسندگان [English]

  • Sadegh Alinejadi 1
  • Reza Basiri 2
  • Pejman Tahmasebi kohyani 3
  • Yousef Askari 4
  • Mostafa Moradi 5
1 MSc. Student of forest ecology and silviculture, Behbahan Khatam Alanbia University of technology, I.R. Iran.
2 Associate professor of forestry, Behbahan Khatam Alanbia University of technology, I.R. Iran.
3 Associate professor of rangeland management, Faculty of Natural Resources and earth Science, University of Shahrekord, I.R. Iran.
4 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources and earth Science, University of Shahrekord, I.R. Iran.
5 Assistance professor of forestry, Behbahan Khatam Alanbia University of technology, I.R. Iran.
چکیده [English]

Biomass and carbon sequestration potential is one of the most important benefits of trees in forest ecosystems. This research was done to estimate the amount of biomass in individuals and coppice forms of Quercus brantii Lindl. in Balootboland forests near the Dehdez, Khozestan province. Grid dimensions were selected 100 × 100 m and the nearest tree to a sampling point was chosen. Selected trees should include all diameter classes of high forest or individual trees and all crown diameter classes of coppice if possible. Totally 18 individuals were selected and their quantitative parameters were recorded. Cutting and separating operations were then performed. Different parts of trees were immediately weighted after cutting in the field and sampling was performed to measure the dry weight and the amount of carbon sequestration. According to the results, there was no statistically significant difference between the biomass in two forms of growths. The average biomass of above ground for each tree was approximately determined 277kg and 230kg in form of individual tree and coppice, respectively. These amounts in the stands for individual and coppice forms were estimated 18.2 and 9.3 tons per hectare, respectively. According to the results, large organs (trunk and branches) and small parts (twigs and stump) have more carbon sequestration potential in individual and coppice forms, respectively. The highest and lowest amount of carbon was stored in branches and leaves, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Carbon sequestration
  • Coppice
  • Individual tree
  • Quercus brantii Lindl