تأثیر سرشاخه‌زنی بر مقاومت‌کششی ریشۀ درخت بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: جنگل های دینارکوه شهرستان آبدانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پوشش‌گیاهی با افزایش مقاومت ‌برشی خاک سبب مسلح‌سازی و در نتیجه افزایش پایداری دامنه و نیز کنترل فرسایش می‌شود. میزان مسلح‌‌‌سازی و تأثیر در کنترل فرسایش ریشه‌ها به تراکم و مقاومت‌ کششی ریشۀ گیاهان بستگی دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر سرشاخه‌زنی‌های انجام‌ گرفته در جنگل‌های آبدانان (با هدف کنترل پدیدۀ زوال بلوط) بر مقاومت‌کششی ریشه درختان بلوط ایرانی است. به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور بررسی این مسئله، پنج پایه بلوط سرشاخه‌زنی‌شده و پنج پایه شاهد برای نمونه‌برداری از سیستم ریشه به‌طور تصادفی انتخاب ‌‌‌شدند. نمونه‌های ریشه از هر کدام از درختان جمع‌آوری و مقاومت‌ کششی برخی نمونه‌ها با دستگاه اینسترون اندازه‌‌‌گیری‌ شد. 150 آزمایش کشش موفق بر روی نمونه ریشه‌‌های بلوط ایرانی انجام ‌‌‌گرفت. دامنۀ قطری ریشه‌های مورد آزمایش 9/0-5/5 میلیمتر، دامنۀ نیروی ‌‌‌کششی 00/3-50/374 نیوتن و دامنۀ مقاومت ‌‌‌‌کششی 22/1-80/217 مگاپاسکال بود. در این مطالعه، قطر ریشه و نیروی‌‌‌ کششی از رابطۀ توانی مثبت پیروی کرده ولی بین قطر و مقاومت ‌کششی رابطۀ توانی منفی مشاهده ‌نشد. نتایج آزمون والد کای‌اسکوئر نشان‌ داد که تفاوت معنی‌داری بین مقاومت ‌کششی دو تیمار سرشاخه‌زنی‌شده و شاهد وجود نداشت. البته قطر ریشه به‌عنوان عامل کوواریت اثر معنی‌داری بر مقاومت‌‌‌‌‌‌‌کششی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of pollarding on tensile strength of Persian oak (Case Study: Dinarkooh, Ilam)

نویسندگان [English]

  • Asma Mohamadrad 1
  • Ehsan Abdi 2
  • baris majnuonian 3
  • Hamed yousefzadeh 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Previous studies have shown that vegetation enhances the soil shear strength and the stability of slopes through soil reinforcing. The amount of reinforcement mainly depends on the density and tensile strength of the root. The objective of this study was to assess the impact of pollarding on tensile strength of Quercus persica roots. For this purpose, five treatment and five control tree samples were randomly selected. Some root specimens for each tree were collected and tensile strength was measured by a standard Instron. 150 successful tensile tests were conducted on roots withdiameter ranging from 0.9 to 5.5 mm, force range of 3-374.5 N and tensile strength range of 1.22-217.80 MPa. The relationship between root diameter and force was following a positive power one but the power relationship between the root diameter and tensile strength was not statistically significant. The results of Wald Chi square test showed there was no significant difference between the tensile strength of treatment and control sample trees, although the root diameter (as covariate) had a significant effect on tensile strength. It can be concluded that no significant differences may relate to short history of pollarding (3 years) in the study area, and therefore it is suggested to assess the stands with longer history of pollarding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian oak
  • Standard Instron
  • Tensile force
  • tensile strength