تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اندازۀ عرصه‌های باز جنگلی و شرایط به‌وجود آمده در درون عرصه‌ها از مسائلی است که در روند تنوع زیستی جوامع گیاهی کف جنگل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در تحقیق پیش رو، برای شناخت بهتر تغییرات تنوع زیستی در جنگل‌های بالابند لالیس نوشهر از شاخص‌های تنوع زیستی استفاده شده است. آماربرداری از عرصه‌ها به روش ترانسکت خطی صورت گرفت و فراوانی پوشش گیاهی نیز یادداشت شد. عرصه‌های باز جنگلی در چهار کلاسۀ سطح (m2200-50، m2400-200، m2600-400 و m2600Dryoptris affinis است که در همۀ کلاسه‌ها بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود. مقادیر شاخص‌های تنوع و غنای گونه‌ای و یکنواختی هرکدام با ضریب معادل 00/1، بیشترین همبستگی را با افزایش سطح عرصه‌ نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of forest gaps size on biodiversity of plant species in Lalis forest-Nowshahr

نویسندگان [English]

  • S. Shabani 1
  • M. Akbarinia 2
  • Gh. Jalali 3
  • A. Aliarab 4
چکیده [English]

Forestgaps size and created conditions within gaps are of great importance on biodiversity of understory vegetation. For this purpose and better understanding of biodiversity, different indices were used in highland forests of Lalis located in Nowshahr. Line transect method was used for sampling and plant abundances were also recorded. Forestgap areas were divided into four classes including 50 - 200,200 - 400, 400 - 600and > 600 m2 area. Pearson correlation was applied for indices and area classes. In total, 59 gaps were recorded and 24 species belonging to 15 families were identified in the studied area. Dryopteris affinis had the highest abundance in whole of the classes. The value of species diversity, richness and evenness indices showed highest correlation with increasing gap area with coefficient equal to 1.00.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest gap
  • Area classes
  • Biodiversity indices
  • Correlation coefficient