تعیین اولویت حفاظتی تیپ های مختلف پوشش های گیاهی در مناطق خارج از ذخیره گاه های جنگل های زاگرس بر حسب میزان مشارکت آنها در تنوع زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Conservation priority setting of different vegetation types in off reserve areas of Zagros forests, based on their diversity contained