بررسی تأثیر گونه‌های گز، تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه‌افضل یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی تأثیرگذاری گونه‌های اشنان، تاغ و گز بر خصوصیات خاک است. در منطقة مورد بررسی، تاغ و گز به‌صورت دست‌کاشت و اشنان به‌صورت طبیعی وجود دارد. نمونه‌برداری از خاک به روش تصادفی- سیستماتیک و در ابتدا و انتهای هر یک از چهار ترانسکت منظور شده برای هر گونه انجام شد به‌طوری‌که در پای هر یک از گیاهان مورد بررسی از دو عمق 30-0 و60-30 سانتی‌متر در آذر ماه 1386، نمونه خاک تهیه شد. همین بررسی در سه عرصة مشابه و مجاور ولی بدون پوشش گونه‌های نام‌برده، به‌عنوان شاهد انجام شد. خصوصیات خاک شامل بافت خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و مواد آلی اندازه‌گیری و به‌منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تی استفاده شد. نتایج بیانگر افزایش معنی‌دار پتاسیم و کاهش هدایت الکتریکی در عرصة تاغ‌کاری است. همچنین در اراضی زیر کشت گونة گز افزایش معنی‌داری در مقدار کربن، نسبت کربن به نیتروژن، پتاسیم، ماده آلی و واکنش خاک مشاهده شد. در این اراضی تمام خصوصیات اندازه‌گیری‌شده در خاک زیر گیاه مقادیر بیشتری را نسبت به خاک منطقة شاهد نشان داد. در مناطق تحت پوشش گیاه اشنان کاهش معنی‌دار در  مقدار ماده‌آلی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effects of Haloxylon aphyllum, Seidlitzia rosmarinus and Tamarix aphylla on soil properties in Chah Afzal-Kavir (Yazd)