معرفی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ گونه¬های گیاهی در پارک جنگلی سد تاریک، رودبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پارک جنگلی سد تاریک رودبار با وسعت 85/614 هکتار در جنوب شرقی شهرستان رشت قرار دارد. هدف از این تحقیق، بررسی ترکیب فلوریستیک، تعیین شکل‌های زیستی و کوروتیپ گونه‌های گیاهی این منطقه است. برای بررسی فلوریستیک منطقه از روش پیمایش زمینی استفاده شد و گونه‌های گیاهی منطقه به تفکیک گونه و جنس شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که در این پارک 90 گونۀ گیاهی متعلق به 46 خانواده و 81 جنس وجود دارد. Asteraceae با 1/11 درصد (10 گونه)، Rosaceae با 9/8 درصد (8 گونه) و Apiaceae با 7/6 درصد (6 گونه) از مهم‌ترین خانواده‌های منطقه هستند. بررسی شکل زیستی گیاهان به‌روش رانکایر نشان داد که همی‌کریپتوفیت‌ها با 3/43 درصد (39 گونه) و فانروفیت‌ها با 30 درصد (27 گونه)، اشکال رویشی غالب منطقه را تشکیل می‌دهند. فراوانی حضور فانروفیت‌ها و همی‌کریپتوفیت‌ها در منطقه معرف وجود شرایط اقلیمی مناسب برای رویش‌های مناطق معتدله است. از نظر کوروتیپ گونه‌های گیاهی، بر اساس روش زُهری، بیشترین غنای گونه‌ای (32 گونه، 6/35 درصد) به ناحیۀ رویشی اروپا- سیبری تعلق دارد. با توجه به اینکه از نظر جغرافیای گیاهی این ناحیه در حوزۀ هیرکانی قرار دارد، درصد بالای عناصر ناحیۀ اروپا- سیبری در منطقه توجیه‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of flora, life form and chorotype of plants in Sadetarik Forest Park, Roudbar, Guilan

چکیده [English]

The Sadetarik Forest Park with an area about 614.85 ha is located at south-east of Rasht city. The aim of this research was to study the floristic composition, life forms and chorotype in Sadetarik Forest Park. Floristic composition in the region, and plant species were identified at the levels of species and genus by fieldwork. Floristic study indicated that there are 90 plant species belonging to 81 genera and 46 families. The important families were Asteraceae, Rosaceae and Apiaceae with 11.1%, 8.9% and 6.7%, respectively. According to Raunkiaers classification, the life forms were hemicryptophyte and phanerophyte with 36.6% and 30%, respectively. Chorotype of the most species belonged to Euro-Siberian (32 species, 35.6 %) on the basis of Zohary’s criterion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • floristic
  • Life Form
  • Chorotype
  • Sadetarik Forest Park
  • Roudbar