ویژگی¬های کمی و کیفی اوری و لور در فرم¬های مختلف زمین در ذخیره¬گاه جنگلی اندبیل خلخال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در‌ این تحقیق‌ برای بررسی ویژگی‌های‌ کمی‌‌ و ‌‌‌کیفی گونۀ‌ اوری (.Quercus macranthera F&M) و لور (Carpinus orientalis Mill.) یکی از رویشگاه‌های مهم این دو گونه در ذخیره‌گاه منطقۀ جنگلی اندبیل واقع در شهرستان خلخال انتخاب شد. در داخل هر یک از فرم‌های مختلف زمین (یال، دامنه و دره) در چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق و غرب) از حد ارتفاعی پایین تا بالا به‌صورت انتخابی، قطعات نمونۀ دایره‌ای‌شکل به مساحت 5 آر (500 مترمربع) و به تعداد 48 قطعه‌نمونه، انتخاب و مشخصه‌های مورد بررسی در داخل هر یک از قطعات نمونه یادداشت و نسبت به اندازه‌گیری مشخصه‌های کمی و کیفی درختان اقدام شد. نتایج نشان داد که پراکنش هر‌ دو گونه از ارتفاع 1940 تا 2540 متر از سطح‌ دریا است، اما از ارتفاع2380‌ تا 2540 متر درختان به‌صورت پراکنده در منطقه حضور دارند. به‌طور کلی جهت‌های شمالی و فرم‌ها‌ی دامنه و دره رویشگاه‌های مناسبی از نظر ویژ‌گی‌های کمی و کیفی درختان اوری و لور هستند. 8/95 درصد پایه‌های اوری و 7/96 درصد لورها شاخه‌زاد هستند، بلندترین درختان اوری (65/3متر) و لور (62/2 متر) در بخش شاخه‌زاد هر دو در فرم دره و در جهت شمالی مشاهده شدند. بیشترین ارتفاع تنه اوری (30/2 متر) و لور (7/1متر) هر دو در فرم دامنه اندازه‌گیری شدند. بیشترین زادآوری در جهت شمالی دیده شد. از نظر ویژ‌گی‌های کیفی نیز مشخص شد که بهترین درختان، در فرم دره قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative characteristics of Persian oak (Quercus macranthera) and oriental hornbeam (Carpinus orientalis) on various land forms in Andabil forest, Khalkhal region

چکیده [English]

In order to study the quantitative and qualitative traits of Persian oak (Quercus macranthera F&M.) and oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.) one of the most important habitats of these two species in Khalkhal was selected. For this purpose, 48 sample plots, each 500 m ,were established in three land forms (ridge, valley and slope) in four aspects (north, south, east and west) from lower to higher distribution areas. Quantitative and qualitative characteristics of individual trees were measured and recorded within the sample plots. The results showed that the distribution range of the two studied species varied from 1940 to 2540 m.a.s.l. In general, slopes and valleys with north-facing slopes are suitable sites to these species. The tallest Persian oak and oriental hornbeam trees were observed on north-facing valleys (3.65m) and (2.62m), respectively. The greatest trunk length of oak and hornbeam were measured both in slope land form, with 3.35m and 1.68m, respectively. The highest frequency of vegetative coppice regeneration was in north-facing slopes. Trees (Persian oak and oriental hornbeam) with highest quality were located in north-facing slopes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site demands
  • Ecological conditions
  • Silvicultural characteristics
  • Persian oak
  • Oriental hornbeam
  • Khalkhal