مقایسۀ تولید و هزینۀ قطع درخت با اره¬موتوری در دو روش مرسوم و هدایت¬شده (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قطع درخت یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم سیستم بهره‌برداری است که زیرمولفه‌های قطع و انداختن، سرشاخه‌زنی، بینه‌بری و تاج‌بری را شامل می‌شود. این تحقیق برای ارزیابی زیر‌‌‌‌مؤلفۀ قطع درخت در دو پارسل از بخش نمخانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام گرفت. اهداف این تحقیق عبارتند از مطالعه زمانی عملیات قطع درخت به دو روش مرسوم و هدایت‌شده، برآورد و محاسبۀ نرخ تولید و هزینۀ اره موتوری و همچنین معرفی‌ مدل رگرسیونی پیش‌بینی زمان قطع درخت. معادلۀ رگرسیون چند‏متغیرۀ زمان قطع در روش مرسوم، تابعی از متغیر قطر و فاصلۀ بین درختان قطع‏شده بوده و در روش هدایت‌شده تابعی از قطر و جهت انداختن درخت است. در این تحقیق مقدار تولید ساعتی قطع در روش مرسوم با در نظر گرفتن زمان‌های تاخیر و بدون آن، به ترتیب 4/46 و 6/65 مترمکعب در ساعت است، در حالی‌که در روش هدایت‌شده با در نظر گرفتن زمان‌های تأخیر و بدون آن، به‌ترتیب 4/44 و 1/59 مترمکعب در ساعت است. با افزایش قطر، مقدار تولید بدون تاخیر قطع درخت در دو روش مرسوم و هدایت‌شده به صورت رابطۀ توانی افزایش می‌یابد. هزینه واحد تولید در قطع با اره‌موتوری در دو روش مرسوم و هدایت‌شده با افزایش قطر به‌صورت توانی کاهش می‌یابد. نتایج نشان داد که عملیات قطع درخت به روش هدایت‌شده از روش مرسوم گران‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and cost comparison of conventional and directional tree felling (Case study: in Kheyrud forest)

چکیده [English]

Tree felling is the most important component among tree harvesting which consists of cutting, limbing and bucking. This research was carried out in two compartments in Namkhaneh district of Kheyrud Forest. The Objective of this study were the time study of conventional and directional tree felling operation, estimation of productivity and costs of chainsaw for both conventional and directional methods, and development of regression model. Factors affecting on bucking time regression model were DBH of harvested tree and inter-tree distance for conventional method and DBH of harvested tree and direct of felling regarding to the lay directional felling. The hourly production of conventional tree felling with and without delay time was 46.4 and 65.6 m3/h, respectively. However, in directional felling method, the hourly productions with and without delay time were 44.4 m3/h and 59.1 m3/h, respectively. Productivity of chainsaw felling increased related to tree DBH as power for both conventional and directional felling method. The cost of felling was increased as simple exponential equation when DBH of harvested tree decreased for both conventional and directional felling method. Result indicates that the directional felling was more expensive than conventional felling. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tree felling
  • Time study
  • Regression Model
  • Conventional method
  • Directional method
  • production
  • Cost