برآورد مدل و هزینۀ تولید اسکیدر چرخ زنجیری زتور در جهت چوبکشی رو به پایین (مطالعۀ موردی: جنگل آموزشی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه با گسترش مکانیزاسیون، ارزیابی مقدار تولید و محاسبۀ هزینۀ متوسط در ساعتی سیستم‌های چوبکشی به‌منظور شناسایی و استفادۀ بهینه از آنها ضروری است. به این منظور، در این تحقیق مدل ریاضی تولید و هزینۀ اسکیدر چرخ زنجیری زتور در جنگل آموزشی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد. برای بررسی اجزای کار ماشین در مسیر چوبکشی رو به پایین از زمان‌سنجی پیوسته و به‌منظور ارائۀ مدل تولید از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای فاصلۀ چوبکشی، شیب و حجم بار در هر نوبت چوبکشی بر زمان هر نوبت چوبکشی تأثیر می‌گذارد. تأخیرها 94/14 درصد از زمان چوبکشی را شامل می‌شوند که 44 درصد از این تأخیرها، مربوط به تأخیر فنی (تأخیر اجتناب‌ناپذیر) است و تأخیر شخصی و اجرایی به‌ترتیب 33 و 21 درصد از تأخیرها را تشکیل می‌دهند. مقدار تولید زتور بدون در نظر گرفتن زمان تأخیر 84/5 مترمکعب در ساعت و با در نظر گرفتن زمان تأخیر 98/4 مترمکعب در ساعت برآورد شده است. هزینۀ متوسط سیستم 265678 ریال در ساعت و برای منطقۀ مورد نظر 54330 ریال در هر مترمکعب به‌دست آمد. به‌دلیل کم بودن سرعت و بازده زتور، این سیستم برای عملیات چوبکشی در فواصل طولانی مناسب نیست، ولی از آنجا که قدرت این ماشین زیاد و استقرار آن سریع است، به‌کارگیری این سیستم به‌طور ترکیبی با دیگر سیستم‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity model and cost of steel tracked skidder LTT-100A in downward skidding (Case study: Research and educational forest of University of Tarbiat Modares)

چکیده [English]

Nowadays, with mechanization development, evaluation of machine productivity and calculation of average cost of skidding for each hour and each cubic meter is necessary to compare their efficiency. In this study, the mathematical model of production and cost of steel tracked skidder LTT-100A was studied in Tarbiat Modares University Experimental Forest (TMUF). Continuous time study was applied during skidding operation to record the time spent for each component of skidding. The obtained data was then analyzed using multivariable regression analysis to build the mathematical model of production. Results showed that skidding distance, skid trail slope and volume of logs at each cycle are significant variables influencing skidding time. The share of delay was 14.94 % of total time while 44% of delays time was identified as technical delay (unavoidable delay), personal and operational delay were recorded 33% and 21% percent, respectively. Skidder productivity regardless of delay time and effective time were calculated 5.84 m3/h and 4.98 m3/h, respectively. Total average cost of system was estimated 265678 RLS/h and 54330 RLS/m3, respectively (Rials= 50cent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ground-based skidding
  • Steel tracked skidder LTT-100A
  • Time study
  • Multiple regression model
  • Hourly cost
  • Hourly productivity