تعیین مناطق مناسب کشت گونۀ زیتون در استان چهارمحال¬¬وبختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به‌منظور تعیین مناطق مناسب کشت گونۀ زیتون (L. Olea europea) که مختص اقلیم مدیترانه‌ای است و با هدف گسترش جنگل‌های دست‌کاشت بومی استان چهارمحال‌و‌بختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات و نقشه‌های پایۀ موجود، از نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس 1:25000، سه لایۀ‌ اطلاعاتی مختلف تولید شد. برای دسته‌بندی اقلیم همگن، استان به سه زیرحوضه تقسیم و رگرسیون‌های مربوط محاسبه شد. لایه‌های آماری هواشناسی لازم با استفاده از مدل رقومی ارتفاع منطقه برای ماه‌های مختلف و خشک در شش لایه تولید شد. رقومی کردن نقشه‌های خاک از منابع مختلف به تشکیل بانک اطلاعاتی خاک با شش لایه منجر شد. لایۀ کاربری اراضی برای هشت طبقۀ اراضی زراعی آبی، اراضی زراعی دیم، مرتع، جنگل، جنگل با زیراشکوب زراعی، رخنمون سنگی، اراضی شهری و دیگر اراضی تولید شد. با آگاهی از نیازهای اکولوژیکی این گونه و تولید لایه‌های مختلف مورد نظر و استفاده از دو منطق بولین و فازی، مناطق مناسب تعیین شد. مساحت این مناطق با منطق‌های بولین و فازی به‌ترتیب 8708 و 7238 هکتار تعیین شد که با اعمال محدودیت بافت خاک به‌ترتیب به 693 و 2010 هکتار کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of potential habitat of olive species (Olea europea L.) in Chaharmahal va Bakhtiary province

چکیده [English]

The present study were conducted to determine the potential habitat of olive (Olea europea L.) species adapted to Mediterranean climate in order to expand the native and man-made forests of Chaharmahal va Bakhtiary province using Geographic information systems. The first step of the project was to collect the at-hand data and maps. Then three different data layers were extracted from topographic maps with 1:25,000 scales. For climatic sorting, the province was divided into three homogenous sub-regions and regressions models were calculated. The required climatologically layers were created through DEM for various dry months. Digitizing the available existing soil maps from various sources led to six layers in data base. The land-use layers were produced in eight layers including irrigated agriculture lands, rain fed agriculture lands, range lands, forest lands, agro forestry lands, bare rock lands, urban lands and other lands. Considering the ecological requirements of the selected species, the produced environmental data layers were combined with Boolean and Fuzzy logics to depict the potential habitat. The areas of these sites were 8708 and 7238 ha with Boolean and Fuzzy method, respectively which decreased to 693 and 2010 ha after considering soil texture limitations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • ChaharMahal va Bakhtiari
  • Boolean Logic
  • Fuzzy logic
  • Mediterranean climate