عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشکدۀ مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 دانشیار گروه مرتع‌داری دانشکدۀ محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان

چکیده

استفاده از مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی به‌عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است، به‌طوری‌که تأکید بر مشارکت مردم در تصمیم­های مرتبط با منابع‌‌طبیعی آسان­ترین راهکار حفظ این منابع ارزشمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب­یافته در شهرستان ریگان استان کرمان انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی و فن پیمایش، 360 نفر از مشارکت‌کنندگان در پروژه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفت و روایی و پایایی آن با مطالعۀ راهنما تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین متغیرهای اندازۀ تحصیلات، اندازۀ اراضی زراعی و باغی و هنجارهای اجتماعی و مشارکت جوامع محلی در پروژه رابطۀ معنی­دار مثبت و بین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی و مشارکت جوامع محلی در پروژه رابطۀ معنی­دار منفی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، 38 درصد تغییرات مشارکت از طریق متغیرهای سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی، اندازۀ اراضی زراعی، تعداد گوسفند و اندازۀ درآمد ماهانه تبیین‌پذیر است. ارتباط بیشتر کارشناسان با جامعۀ محلی و توجه بیشتر به مشارکت گروه­های خاص از جمله زنان و افراد غیر­بومی در پروژه از جمله پیشنهادهای این پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the participation of local communities in rehabilitation of degraded Forestlands project in Rigan County, Kerman Province

نویسندگان [English]

  • M. Darijani 1
  • M.R. Mahboobi 2
  • H. Barani 3
  • GH. Abdollahzade 2
1 MSc. Student of Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I. R. Iran
2 Associate Prof., Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I. R. Iran
3 Associate Prof., Department of Rangeland Management, Faculty of Environment, Rangeland and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I. R. Iran
چکیده [English]

Utilizing public participation in protecting and restoring the natural resources is considered as a milestone. So the emphasis on public participation in decision-making of natural resources conservation is the solution. The aim of this research was to determine the affecting factors on local communities’ participation in the rehabilitation of degraded forestlands project in Rigan County, Kerman Province. Using descriptive research and survey technique, 360 of the participants in the project were randomly selected. Data were collected through a questionnaire which its validity and reliability were confirmed by a pilot study. The correlation test showed that there is a significant and positive relationship between variables of education level, farm, and garden size and social norms, and a negative relationship between social capital, cultural capital and participation of local communities in the project. The regression analysis showed that 38 percent of participation variability was explained by the variables such as cultural capital, social capital, farm size, number of sheep and amount of monthly income. This study recommended more communication with the local community by experts and more attention to the participation of certain groups such as women in the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Natural resources
  • Social Capital
  • Rigan County