مقایسة توابع غیرخطی ارتفاع و قطر برابرسینه برای گونة راش شرقی در یک جنگل‌ ناهمسال آمیختة خزری (مطالعة موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معادلات ارتفاع و قطر برابرسینه اغلب برای برآورد ارتفاع درختان، زمانی که فقط قطر درختان اندازه‌گیری می‌شوند به‌کار می‌روند. از آنجا که اندازه‌گیری قطر درخت ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است و خطای اندازه‌گیری کمتری نسبت به ارتفاع درخت دارد، از این معادلات برای پیش‌بینی ارتفاع درخت استفاده می‏شود. در مطالعة حاضر نوزده مدل غیرخطی ارتفاع و قطر برای داده‌های گونة راش (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس برازش داده شدند. داده‌ها به دو دسته تقسیم شدند. 315 پایه درخت برای مدلسازی و 290 پایه برای اعتبار‌سنجی استفاده شد. برای انتخاب مناسب‌ترین مدل از معیارهای مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب تبیین تعدیل‌یافته، معیار اطلاعاتی آکائیک و میانگین خطا و بررسی بیولوژیک مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل‏های مورد استفاده توانسته‌اند 70 تا 76 درصد تغییرات را توجیه کنند. به‌منظور بررسی بیشتر، داده‌های اعتبارسنجی به کلاسه‌های قطری 5 سانتی‌متری تقسیم و میانگین خطا یا اریبی برای هر مدل در هر کلاسه محاسبه شد و نمودار مربوط ترسیم شد. با در نظر گرفتن جنبه‌های ریاضی و بیولوژیک مدل‌ها، مدل‌های Weibul، Schnute و Richards عملکرد قابل‌قبول‌تری دارند که از بین آنها مدل Richards با توجه به کارایی بهتر در مقایسه با دو مدل دیگر، به‌عنوان مدل نهایی برای پیش‌بینی ارتفاع درخت راش در منطقة تحقیق پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of non-linear height and diameter functions for oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) in a mixed and uneven-aged Caspian forest (Case Study: Tarbiat Modares University forest research station)

چکیده [English]

Height - diameter equations are often used to estimate tree height, when tree diameter is the only measured variable. Considering that tree diameter measuring is often easier and inexpensive than tree height, height-diameter functions are generally used to estimate tree height. In this study, nineteen non-linear height-diameter equations were fitted using data of Fagus orientalis Lipsky in the Experimental and Educational Forest of Tarbiat Modares University. The data were split into two groups: 315 individual trees for model calibration and 290 for validation. Root Mean Square Error, adjusted R2, Akaike Information Criterion and Mean Difference criteria, as well as biological evaluation were applied to select the most appropriate model. Moreover, validation datasets were divided into 5-cm DBH classes and Mean Difference was computed for each model in each class. The results showed that the used models could explain a variation amount of 0.70 – 0.76. Weibull, Schnute, and Richards appeared to be suitable models with regard to mathematical and biological features. We recommend the Richards model as the best model to predict beech height trees for its better performance than the others in the Experimental and Educational Forest of Tarbiat Modares University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech tree
  • Caspian forests
  • Growth model
  • Non-linear regression