بررسی تأثیر تیمارهای عمق و نوع بستر کاشت بذر بر ویژگی‌های رویشی و زنده‌مانی نهال‌های بلوط (Quercus brantii Lindl.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان

2 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ابهر

3 دانش‌آموختۀ گروه کشاورزی‌، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ابهر

چکیده

در این پژوهش اثر تیمارهای مختلف عمق کاشت و بستر کاشت بر مشخصه‌های قطر یقه، ارتفاع نهال، طول ساقه به ریشه، وزن خشک ساقه به ریشه و درصد زنده‌مانی بلوط ایرانی در نهالستان کوشکن زنجان بررسی شد. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی در سه عمق کاشت (0 تا 99/3 سانتی‌متری؛ 4 تا 99/6 سانتی‌متری؛ و 7 تا 8 سانتی‌متری) و چهار ترکیب بستر (50 درصد خاک + 50 درصد کود دامی؛ 50 درصد خاک +50 درصد ماسۀ بادی؛ 50 درصد خاک + 50 درصد زئولیت؛ و 50 درصد خاک +50 درصد کود دامی + ماسۀ بادی و زئولیت) با شش تکرار در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی کاشته شدند. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که تأثیر نوع خاک و بستر کاشت بر تمامی فاکتورهای بررسی‌شده در سطح 5 درصد معنی‌دار است. با توجه به اینکه بیشترین درصد زنده‌مانی، طول ساقه به ریشه، ارتفاع نهال و قطر یقه در تیمار عمق کاشت 7 تا 8 سانتی‌متری مشاهده می‌شود و بیشترین درصد زنده‌مانی و طول ساقه به ریشه نیز در عمق کاشت 7 تا 8 سانتی‌متری و با بستر 50 درصد کود دامی + 50 درصد (خاک، ماسه و زئولیت) وجود دارد، پیشنهاد می‌شود بذر بلوط با توجه به اثر متقابل این دو تیمار در اعماق پایین یعنی 7 تا 8 سانتی‌متر از سطح خاک با بستر 50 درصد کود دامی + 50 درصد (خاک، ماسه و زئولیت) در گلدان‌های نهالستان کاشته شود و در هنگام انتقال به عرصه تا استقرار کامل نهال حفاظت کامل از آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of planting depth and seedbed type treatments on the growth and survival of oak (Quercus brantii Lindl.) saplings

نویسندگان [English]

  • maryam daghestani 1
  • behrooz salehi 2
  • shahram cheragi 3
1 Department of Agriculture and Natural Resources,Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, I.R. Iran.
2 Department of Agriculture and Natural Resources,Abhar branch, Islamic Azad University, Abhar, I.R. Iran.
3 Department of Agriculture, Abhar branch Islamic Azad University, Abhar, I.R. Iran.
چکیده [English]

Current research aims at studying the effect of planting depth and seedbed type treatments on collar diameter, plant height, stem length to root, root and shoot dry weight ratio and percentage of seedling survival in Kushkan nursery, located in Zanjan city. Seeds were planted in plastic pots at three different sowing depth treatments including (0-3/99 cm), (4-6/99 cm) and (7-8 cm) and four seedbeds including (50% soil + 50% manure) (50% soil + 50% sand), (50% soil + 50% zeolite) and (50% manure + 50% (soil, sand and zeolite)) with six replicates in a completely randomized factorial design. ANOVA test results showed that the effects of planting depth and seedbed type treatments on all examined factors were significant at 5% level. As expected, the highest percentage of survival, collar diameter, plant height, stem length to root seedling was observed in seven to eight cm depth and also the highest percentage of survival and  stem length to root was observed in seven to eight cm depth with (50% manure + 50% (soil, sand and zeolite)) seedbed. It is therefore suggested that due to the interaction of these two treatments (seven to eight cm below the surface of the soil with 50% manure + 50% (soil, sand and zeolite) seedbed), oak acorns are planted in pots in the nursery and when transferring to the field they are fully protected until the establishment of saplings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedbed type
  • Germination
  • planting depth
  • Oak growth