کارایی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای نزدیک‌ترین همسایۀ پیوسته (C-nn) در مقایسه با روش قطعه نمونۀ دایره‌ای در برآورد رویه‌زمینی در جنگل‌های خیرود نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

روش‌های نمونه‌برداری بدون قطعه نمونه (خطی یا فاصله‌ای) از شیوه‌های مهم آماربرداری در جنگل‌اند. در این تحقیق به‌منظور بررسی کارایی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای نزدیک‌ترین همسایۀ پیوسته (C-nn)، محدوده‌ای به مساحت 220 هکتار در بخش چلیر جنگل خیرود نوشهر انتخاب شد. سپس نمونه‌برداری به دو روش، یکی با قطعات نمونه دایره‌ای 10 آری (مرسوم در جنگل‌های شمال کشور) و دیگری به‌روش فاصله‌ای C-nn با 15=k درخت براساس شبکه‌ای به ابعاد 200× 150 متر انجام گرفت. در مجموع 77 قطعه نمونۀ دایره‌ای و 77 نمونه C-nn با مراکز نمونه یکسان در منطقۀ تحقیق برداشت شد. نتایج نشان داد که بین رویه‌زمینی برآورد‌شده به‌روش C-nn با نتایج برآورد این متغیر با قطعات نمونه دایره‌ای متناظر آنها تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و نیز با کاهش تعداد k در این روش از 15 به 6 درخت هم تفاوت معنی‌داری در برآورد این متغیر ایجاد نمی‌شود، ولی دقت نمونه‌برداری از 7=k به 6=k درخت به‌شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که روش نمونه‌برداری C-nn از نظر زمانی به‌طور معناداری سریع‌تر از روش نمونه‌برداری مرسوم در جنگل‌های هیرکانی شمال کشور بود. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه به ‌هر دلیل، اجرای روش‌های نمونه‌برداری بدون قطعه نمونه یا فاصله‌ای در این جنگل‌ها ضروری باشد، نمونه‌برداری به روش فاصله‌ای C-nn با توجه به وابستگی به تنۀ درخت به‌جای تاج آن، در برخی شرایط کاربرد دارد و براساس معیار هزینه و دقت با هفت درخت انجام‌پذیر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency of C-nn distance sampling method in comparison to sampling with fixed area plot for estimation of forest stem basal area in Kheyroud forests of northern Iran

نویسندگان [English]

  • R Akhavan 1
  • Majid Hassani 2
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Plotless or distance sampling methods, also known as k- tree sampling, are practical field sampling methods for forest inventories and ecological surveys. In this research, in order to test the efficiency of Continues Nearest Neighbor (C-nn) distance sampling method a 220 ha forest area was selected in Kheyroud forests of northern Iran. Then field sampling was performed using: 1- circular sample plots of 1000 m2 which is conventional in these forests and 2- C-nn samples with k = 15 trees, both based on a 150 m×200 m systematic grid. In total, we measured 77 circular sample plots and 77 C-nn samples in the study area. Results showed that there was no significant difference between estimation of forest stem basal area using the two methods and even among different values of k (6 to 15). However, sampling precision decreased significantly by decreasing the amount of k from 7 to 6 trees. Furthermore, time cost in the C-nn method was significantly lower than the other one. Therefore, regarding to the ease of implementation and the statistical precision of the C-nn sampling method, we concluded when sampling using plotless methods is needed to apply in these kind of forest, the C-nn sampling method can be implemented with k =7 trees based on cost and precision of inventory. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixed area sample plot
  • Forest stock
  • k-tree sampling
  • Plotless sampling