بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 مربی پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری

4 کارشناس ارشد، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

مدیریت جست در روش بهره‌برداری کوتاه‌مدت سبب می‌شود که جست‌های باقی‌مانده از مواد غذایی، نور و آب بیشتری برخوردار شوند و در نهایت تنه‌های قطورتر و بلندتری تولید کنند. هدف این تحقیق، ارزیابی تولید چوب برخی ارقام صنوبر با استفاده از تیمار مدیریت جست‌ها در دورۀ دوم برداشت بود. پنج کلن صنوبر از گونۀ P. deltoides و دورگ‌های P. xcanadensis با سه تیمار مدیریت جست شامل یک‌جست، دوجست و چند‌جست بر روی هر پایه در قالب طرح آماری کرت‌های خردشده با سه تکرار بررسی شدند. در پایان فصل رویش، ویژگی‌های رویشی درختان سرپا و قطعات چوبی به‌تفکیک سرشاخه، تنه تا قطر10 سانتی‌متر و تنه‌های بیشتر از قطر10 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیۀ واریانس ویژگی‌های رویشی در پایان سال پنجم بعد از دورۀ بهره‌برداری دوم نشان داد که قطر برابرسینه و ارتفاع جست در بین سطح‌های مختلف عوامل کلن و مدیریت جست و عوامل زی‌تودۀ خشک سرشاخه و تنه‌های با قطر بیش از 10 سانتی‌متر در سطح عامل مدیریت جست تفاوت معنی‌داری داشت. متغیرهای متوسط ارتفاع جست و ارتفاع بلندترین جست و قطر برابرسینۀ جست‌ها در کلن‌های P. deltoides 63/8 وP. x canadensis 561/41 در گروه اول قرار گرفتند. مقایسۀ میانگین‌های تولید زی‌تودۀ خشک چوبی کلن‌های صنوبر نشان داد که دو کلن P. deltoides 63/8 وP. x canadensis 561/41 به‌ترتیب با 7/6 و 4/6 تن در هکتار در سال، بیشترین مقدار زی‌تودۀ تنۀ با قطر کمتر از 10 سانتی‌متر را داشتند. همچنین بیشترین مقدار تولید تنۀ با قطر بیش از 10 سانتی‌متر مربوط به تیمار تک‌جست بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Promotion of wood production of some poplar clones using sprouts management in Karaj

نویسندگان [English]

  • mohsen calagari 1
  • Rafatalla Ghasemi 2
  • farhad Asadi 3
  • Reza Baghery 4
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran.
2 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran.
3 Associate Prof., Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), I.R. Iran.
4 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran.
چکیده [English]

Pruning some of the sprouts of poplar clones in short rotation system causes the left sprouts use more minerals, light, water and finally they have thicker and taller trunks. The aim of this project was to evaluate the poplar clones by using sprouts management method in the second harvesting period. This study was carried out on five poplar clones of P. deltoides and P. x canadensis with 3 treatments (1, 2 and multi sprouts) using statistical split plot design with 3 replicates. At the end of the growing season, growth characteristics of trees and at the end of period the woods such as branches, trunks to a diameter of 10 cm and trunks to a diameter more than 10 cm were measured. Analysis of variance results of growth characteristics at the end of period after the second harvesting indicated that diameter at breast height (dbh) and height of sprouts showed significant differences in type of clone and sprout management treatments and dry biomass of branches and trunks to a diameter more than 10 cm in sprout management treatment. Height of sprout, height of the tallest sprout and dbh were in first group in clones of P. d. 63/8 and P.x 561/41. Mean comparing for dry biomass showed that P. d. 63/8 and P.x 561/41 clones with 6.7 and 6.4 t. ha-1yr-1, respectively, obtained the highest dry biomass in a diameter lower than 10 cm. Also, the highest results of trunk production with a diameter more than 10 cm were observed in 1 sprout treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • Short Rotation System
  • Sprout
  • Wood production