برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال‌های کاج تهران (مطالعۀ موردی: تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جنگلداری، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت

2 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، رشت

4 استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی نهال‌های کاج تهران در فضای سبز شهر تهران در دو سال 1395 و 1396 انجام پذیرفت. بدین منظور نیاز آبی کاج تهران در عرصۀ تحت مطالعه با استفاده از روش پیشنهادی فائو در سیستم آبیاری قطره‌ای و روش WUCOLS III محاسبه شد. سپس تأثیر چهار سطح آبیاری (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی) بر برخی ویژگی‌های رشدی این گونه در طول فصل رشد به‌صورت آزمایش کرت‌های خردشده در قالب زمان و براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار بارش مؤثر در فروردین سال اول و فروردین و اردیبهشت سال دوم بیش از نیاز آبی برآورد‌شدۀ کاج تهران در عرصۀ تحت مطالعه بود. بیشترین مقادیر آب مورد نیاز در هر دو سال مربوط به ماه خرداد (6/204 و 45/246 لیتر در ماه) و کمترین مقدار آب مورد نیاز در سال‌های اول و دوم (5/139 و 117 لیتر در ماه) به‌ترتیب مربوط به اردیبهشت و مهر بود. تیمار 50 درصد نیاز آبی سبب کاهش معنی‌دار طول شاخه، قطر شاخه، ارتفاع، قطر تاج درخت و طوقۀ کاج و افزایش درصد مادۀ خشک برگ و شاخه و پرولین نسبت به تیمار شاهد شد. فراوانی برگ هر درخت و شادابی گیاه تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار نگرفتند. به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ضمن حفظ شاخص‌های مهم فضای سبز می‌توان مصرف آب درختان کاج تهران را در عرصۀ تحت مطالعه تا 50 درصد نیاز آبی در ماه‌های اول فصل رشد و 75 درصد در بقیۀ ماه‌های سال کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An assessment of water requirement and investigation of different irrigation levels on growth parameters of eldar pine (Pinus eldarica Medw) seedlings (case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Najmadin Delafan Azari 1
  • Temour Rostami Shahraji2 2
  • Vahid Gholami 3
  • Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh 4
1 Ph.D. Student, Dept. of Forestry, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, I. R. Iran
2 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somee Sara, I. R. Iran.
3 Assistant Prof., Dept. of Range and Watershed Management, University of Guilan, Rasht, I. R. Iran
4 Assistant Prof., Dept. of Irrigation and Drainage, Faculty of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of different irrigation levels on some morpho-physiological properties of pine (Pinus eldarica Medw.) in Tehran green areas in 2015 and 2016. For this purpose, water requirements of pine in the studied area was estimated using the method recommended by FAO for drip irrigation system and WUCOILSIII method, then the effects of four levels of irrigation (50, 75, 100 and 125% water requirements) on some growth properties of pine species during the growth season were investigated in a split plot experiment in time based on randomized complete block design. The results showed that the amount of rainfall in April (in the first year) and also in April and May (in the second year) were more than the estimated amount of pine water need. The highest amounts of water requirement in both years were estimated in June (204.6 and 246.45 liters per month), wherase the lowest ones in the first and second years (139.5 and 117 liters per month) were determined in May and October, respectively. The treatment of 50% water requirement significantly decreased the branch length, branch diameter, height, tree crown diameter and pine crowns and increased the percentage of leaf and branch dry matters and proline in comparison with the control treatment. Leaf abundance per tree and leaf succulence were not affected by irrigation treatment. In general, the results of this study showed that meanwhile maintaining the important indics of green erea, water consumption for Tehran pine trees in the studied area could be reduced to 50% of the water requirement in the first months of growing season and to 75% of that in the others months of year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green areas
  • irrigation
  • Leaf abundance
  • Succulence