اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور

4 استاد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور

5 پژوهشگر، گروه علوم سیستم‌های محیطی، دانشگاه ETH زوریخ، سوئیس ، پژوهشگر، گروه مهاجرت و ایمنواکولوژی، مؤسسۀ پرنده‌شناسی ماکس پلانک، رادولفزل، آلمان

چکیده

نتایج بررسی‌های اقلیمی نشان می‌دهد که طی 50 سال گذشته، اقلیم هیرکانی گرم‌تر شده است. در این پژوهش پراکنش فعلی و آیندۀ گونۀ راش تحت تأثیر اقلیم با استفاده از یک دیدگاه تلفیقی شامل پنج روش مختلف مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای بررسی شد. برای پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم در سال 2070 میلادی از پنج مدل گردش عمومی جو تحت چهار سناریوی خط سیر غلظت (RCPs) استفاده شد. همچنین با تحلیل تغییرات اندازۀ محدودۀ گونۀ راش، رویشگاه‌های افزایش‌یافته، کاهش‌یافته و حفظ‌شده تحت تأثیر اقلیم برای هر یک از سناریوهای تغییر اقلیم برای سال 2070 میلادی مشخص شدند. نتایج نشان داد که در سال 2070 میلادی تحت تأثیر تغییر اقلیم، مساحت رویشگاه‌های مطلوب با قطعیت زیاد در خوش‌بینانه‌ترین سناریو (RCP 2.6) معادل 79/72 درصد و در بدبینانه‌ترین سناریو
(RCP 8.5) معادل 85/89 درصد کاهش خواهد داشت. نتایج تحلیل تغییرات اندازۀ دامنۀ گونۀ راش نشان داد که در شرایط تغییر اقلیم در خوش‌بینانه‌ترین حالت (RCP 2.6) تنها 80/24 درصد رویشگاه‌های مطلوب فعلی پایدار خواهند ماند که این میزان در بدبینانه‌ترین حالت (RCP 8.5) با کاهش شدیدتر به 13/7 درصد خواهد رسید. همچنین در سال 2070 میلادی کمترین مقدار رویشگاه‌های مطلوب ازدست‌رفته تحت RCP 2.6 و برابر با 79/72 درصد خواهد بود و بیشترین میزان رویشگاه‌های مطلوب ازدست‌رفته تحت RCP 8.5 و برابر با 85/89 درصد خواهد بود. پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و حفاظتی دربارۀ این گونه با مدنظر قرار دادن اثر تغییر اقلیم و سازگار با این تغییرات در جنگل‌های هیرکانی گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Climate Change Impacts on the Distribution of oriental beech (Fagus orientalis Lipski) in the Hyrcanian Forests of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Taleshi 1
  • Seyed Gholamali Jalali 2
  • J Alavi 3
  • Seyed Mohsen Hosseini 4
  • Babak Naimi 5
1 Ph.D. Student of Forestry, Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marin Science, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
2 Associate Prof, Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor , I. R. Iran
4 Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
5 Researcher, Ecosystem Management, Dept. of Environmental Systems Science, ETH Zurich, Zurich, Switzerland Researcher, Dept. for Migration and Immuno-ecology, Max Planck Institute for Ornithology, Radolfzell, Germany
چکیده [English]

Due to global climate change, climate change in Iran is inevitable and the results of the climate studies clearly show that the Hyrcanian climate has been warmer over the past 50 years. In this research, the current and future distribution of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) was studied using an ensemble method including five different species distribution models. We used five general circulation models under four existing reprehensive concentration pathway (RCPs) to project the impact of climate change on the distribution of oriental beech by 2070. Also, the stable, gained and lost suitable habitat of oriental beech were determined using range size change analyses under climate change. The results showed that the area of suitable habitats with high certainty would be decreased by 72.79% and 89.88% under RCP 2.6 and RCP 8.5, respectively, by 2070. The results of the range size analyses of oriental beech showed only 24.84% of suitable habitat would remain in the most optimistic condition (RCP 2.6) and stable the suitable habitat would decrease by 7.13% under RCP 8.5 by 2070. Also the lowest and highest rate of suitable habitats lost will be by 72.79% and 89.85% under RCP2.6 and RCP 8.5, respectively, by 2070. It is suggested that the climate change impacts should be considered in the management decisions and conservation plans related to the oriental beech in the Hyrcanian forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ensemble models
  • habitats suitability
  • species distribution models
  • Uncertainty