پاسخ نهال کازوآرینا (Casuarina equisetifolia Blancon.) به تنش غرقابی- شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق برخی صفات نهال‌ کازوآرینا در ارتباط با تنش غرقابی- شوری شامل سطوح 0، 50، 100، 150 میلی‌مولار NaCl و شاهد (بدون غرقاب و شوری) در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌مدت 120 روز در محیط گلخانه بررسی شد. نتایج نشان داد میزان زنده‌مانی در کلیة سطوح تیمار، 100 درصد و در سطح غرقابی 150 میلی‌مولار NaCl، 3/33 درصد بود. رویش ارتفاعی و قطری در سطوح مختلف غرقابی- شوری و نیز با افزایش شوری کاهش یافت. ترکیب تنش شوری و غرقابی سبب کاهش زی‌تودة خشک کل نهال شد. تنش غرقابی توأم با شوری سبب ایجاد ریشه‌های نابجا در همة سطوح غرقابی شد، اما با افزایش سطح شوری از تعداد و مقدار زی‌تودة ریشه‌های نابجا کاسته شد. مقدار زی‌تودة ریشة نابجا در سطوح غرقابی با آب شیرین، و غرقابی با 150 میلی‌مولار NaCl به ترتیب 6 و 3 برابر زی‌توده ریشه اصلی بود. بر اساس مشاهدات، حدود یک هفته پس از اعمال تنش در تمام سطوح غرقابی، منافذ هایپرتروفی بر روی قسمتی از ساقة نهال که در آب غرقاب بود شکل گرفت. به‌طور کلی، این تحقیق مشخص کرد در مدت تحت بررسی، در شرایط غرقابی، با افزایش شوری رویش نهال کازوآرینا و مقدار بیوماس اندام‌های آن کاهش یافت؛ این در حالی است که زنده‌مانی تا شرایط 100 میلی‌مولار NaCl هیچ گونه کاهشی نشان نداد و در غلظت‌های شوری کمتر از آن، همواره 100 درصد بود. نظر به ایجاد ریشه‌های نابجای متعدد و منافذ هایپرتروفی که مبین راهکارهای مقاومت نهال کازوآرینا به شرایط غرقابی است، ادامة چنین تحقیقی در فصول رویش بعدی می‌تواند مقاومت دقیق‌تر آن را در شرایط غرقابی- شوری آشکارتر کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Casuarina equisetifolia Blancon. seedlings to salinity-flooding stress

چکیده [English]

Some growth characteristics of Casuarina equisetifolia seedlings affected by salinity-flooding stresses including 0 (freshwater), 50, 100, 150 mili-Molar NaCl and control (without flooding and salinity) treatments were studied in greenhouse as completely randomized design for 120 days. The results showed survival in all treatments was 100%, but in flooding treatment with 150 mM NaCl it decreased to 33.3%. Height growth and diameter growth decreased in various levels of flooding-salinity, and also with increasing salinity. Flooding-salinity stress resulted in decreasing dry biomass of seedlings and creation of adventitious roots in all flooding levels, but the biomass and number of adventitious roots decreased with increasing salinity. Biomass of adventitious roots in flooding levels with freshwater, and flooding with 150 mM NaCl were 6 and 3 times of main roots biomass, respectively. Based on the observations, in all flooding levels, one week after stress, hypertrophy pores were formed in part of the stem located in water. Generally, this research showed that in the studied period in flooding treatment, growth and biomass allocations of organs of C. equisetifolia seedlings decreased with increasing salinity. However, treatments lower than 100 mM NaCl did not display any decrease in survival, but in lower salinity concentrations survival was always 100%. Regarding to creation of abundant adventitious roots and hypertrophy pores showing different resistance aspects to flooding, accomplishment of such a study in next growing seasons can reveal more accurate resistance of C. equisetifoliaseedlings to salinity-flooding stress. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adventitious roots
  • Casuarina equisetifolia
  • Diameter growth
  • Salinity-flooding stress
  • Total biomass