مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

5 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، داتشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش، مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق جنگلی در بخشی از جنگل‌های شهرستان سردشت است. بدین منظور نقشۀ مکان‌یابی ایستگاه‌های اطفای حریق جنگلی براساس معیارهای فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از آتش‌سوزی‌های پیشین، فاصله از حاشیۀ جنگل و فاصله از مناطق مسکونی تهیه شد. به‌منظور استخراج وزن معیارهای انتخابی در مکان‌یابی مناطق مناسب، هرکدام از معیارها به‌صورت زوجی و در قالب فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مقایسه شدند و وزن هر معیار به‌دست ‌آمد. نتایج نشان داد که معیار فاصله از جاده با 24 درصد وزن، بیشترین اهمیت را در بین معیارهای انتخابی در مکان‌یابی دارد. پس از تهیۀ نقشۀ وزنی هرکدام از معیارها و تلفیق آنها و اعمال لایۀ محدودیت کاربری اراضی، نقشۀ مکان‌یابی استخراج شد. نتایج مکان‌یابی ایستگاه‌های اطفای حریق نشان داد که 29 درصد از منطقه از شرایط مناسبی برای احداث ایستگاه اطفای حریق برخوردار است که پس از حذف پهنه‌های با مساحت کمتر از 5 هکتار، یکی از پهنه‌های استخراج‌شده به‌عنوان منطقۀ مناسب برای احداث ایستگاه اطفای حریق در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق با در نظر گرفتن شعاع عملکردی 10 کیلومتری نشان داد 81/97 درصد از مناطق دارای خطر آتش‌سوزی زیاد توسط پهنۀ انتخابی پوشش داده می‌شود. ضمن اینکه این شعاع عملکردی، تمام پهنه‌های آتش‌سوزی‌های گذشته را نیز پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Locating suitable areas for forest fire fighting stations in Sardasht, NW Iran

نویسندگان [English]

  • Tayebe Amiri 1
  • Abbad Banj Shafiei 2
  • Mehdi Erfanian 3
  • Omid Hosseinzadeh 4
  • Hadi Beygiheidarlou 5
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
2 Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
3 Associate Prof., Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
4 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
5 PhD. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
چکیده [English]

The present study aimed to provide the best locations for forest fire fighting stations in the Sardasht forests located in the northwest of Iran. For this purpose, site selection map for construction of firefighting station was prepared using five factors consist of proximities to river, to road, to former fires, to forest edge and to residential areas. In order to extract the weight of the selected criteria in locating suitable areas, each criterion was compared in a pairwise manner using Analytical Hierarchy Process (AHP) and the weight of each criterion was obtained using the Expert Choice ver.11 software. Results showed that proximity to road with 24 percent of importance had the highest weight among the selected criteria for locating the forest fire fighting stations. After providing weighted maps of criteria and their integration and applying land use restriction layer map, final site selection map was created. Preliminary results of this study made this point that the proposed zones cover about 29 percent of the study area, with good conditions required for construction of fire station. After excluding the small zones with an area less than 5 ha, one of the most suitable zones was proposed as the best location for construction of fire station. Furthermore, the validation of proposed zone and station location was carried out using a previously developed fire risk map with consideration of 10 km action radius surrounding the station. The selected zone covers about 97.81 percent of susceptible regions from high to very high classes regarding the forest fire hazard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action radius
  • Analytical Hierarchy Process
  • Fire
  • Group decision making