بررسی مقدار ترسیب ‌کربن در زی‌تودۀ هوایی برخی ارقام جنگلکاری‌شدۀ صنوبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

یکی از مهم‌ترین راهکارهای شناخته‌شده در کاهش کربن اتمسفر، ترسیب کربن توسط درختان است. پژوهش حاضر در باغ کشاورزی شهرستان خرم‌آباد انجام گرفت. با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در هر واحد آزمایشی تعداد سه درخت پنج‌ساله انتخاب و در دو گروه و در مجموع 12 رقم صنوبر در سه تکرار انتخاب شدند. برای مقایسۀ میانگین و انتخاب تیمار یا تیمارهای برتر هر گروه از داده‌ها از آزمون چند‌دامنۀ دانکن و برای مقایسۀ نتایج دو گروه نیز از روش T مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه کلن (تاج باز و بسته) صنوبر از نظر میزان رویش و مقدار ترسیب کربن اختلاف معنی‌دار در سطح 1 درصد وجود دارد. به‌طوری ‌که در گروه تاج بسته رقم  P.nigra 42.53با مقدار 6714/2 متر مکعب رویش و ترسیب سالانۀ 8/2460 کیلوگرم (حدود 5/2 تن) کربن در هکتار بیشترین کارکرد را به خود اختصاص دادند و در گروه تاج باز کلن P. X. pacher با 0618/3 متر مکعب رویش و با ترسیب 909/1987کیلوگرم (حدود 2 تن) کربن در هکتار بیشترین بازدهی را داشتند. همچنین با اینکه گروه صنوبرهای تاج ‌باز رویش بیشتری نسبت به گروه تاج‌ بسته داشتند، از نظر ترسیب کربن بین دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد که دلیل آن را شاید بتوان کمتر بودن چگالی درختان تاج باز دانست. تحقیقات بیشتری دربارۀ ترسیب کربن گونه‌های مختلف درختی و جنگلکاری با گونه‌های تند‌رشد با پتانسیل زیاد ذخیرۀ کربن در زمینۀ کمک به کنترل دی‌اکسید کربن جو توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the efficiency of the carbon sequestration in above-ground biomass of some populous clones

نویسندگان [English]

  • jahanpour farhad 1
  • Ziaedin Badehian 2
  • javad soosani 3
1 M.Sc. in Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran
3 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran
چکیده [English]

Carbon sequestration through trees is one of the most important strategies to mitigate the carbon emission. The present study was conducted in Khorramabad Agricultural Orchard as randomized complete block design. In each experimental unit, three five-year-old trees were investigated in two groups and 12 poplar colonies or cultivars in three replications. Duncan multiple range test was used to find the mean comparison of the treatments and T test was applied to observe the differences between two groups. The results showed that there is a significant difference in the increment rate and amount of carbon sequestration in the two poplar groups (P<0.01). P. nigra 42.53 revealed the maximum increment in the closed crown group to be 2.6714 m3, and also the highest annual sequestration as 2460.8 kg/ha. In open crown group, the highest increment and carbon sequestration were observed in P.X Pacher to be3.0618 m3 and 1987.909 kg/ha, respectively. Additionally, the open crown group had a higher increment rate compared to the closed crown group. However, there was no significant difference between the two groups in terms of the amount of carbon sequestration. It can be interpreted that the density of open crown group is less than the closed crown one. According to our findings, further studies on carbon sequestration of various tree species and afforestation with fast-growing species with high carbon storage potential is recommended to control the concentration of CO2 in the atmosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Sequestration
  • Growth Rate
  • Forestation
  • Poplar colonies
  • Khorramabad