شکستن خواب بذر و افزایش درصد جوانه‌زنی کیکم (Acer monspessulanum) و دیوآلبالو (Sorbus greaca) با کمک تیمارهای میکروبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

متداول‌ترین روش مورد استفاده در احیای جنگل، بذرکاری است که به همین دلیل، موفقیت در رویاندن بذر اهمیت ویژه‌‌ای دارد. درختان کیکم و دیوآلبالو به‌دلیل تحمل شرایط سخت رویشگاهی در ایجاد پوشش درختی و درختچه‌‌ای در مناطق زاگرسی و ایران- تورانی از اهمیت زیادی برخوردارند. با توجه به جوانه‌‌زنی سخت بذر‌های آنها، یافتن روش‏‎ها‎ی مناسب برای شکستن خواب بذر اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه تأثیر باکتری‌‎ها‎ی مولد ایندول استیک اسید (اکسین) و نیز تیمار‌های نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌‎زنی کیکم و دیوآلبالو بررسی شد. باکتری‎‏ها‎ی مولد اکسین با روش‎ غربالگری جداسازی شدند. بذر‌های جمع‌‎آوری‌شده پس از استریل شدن سطحی با باکتری‎‌ها‎ تلقیح و در دمای 4 درجة سانتی‌‎گراد لایه‌گذاری سرد شدند. نتایج نشان داد که تیمار‌های میکروبی و همچنین تیمار نیترات پتاسیم باعث افزایش جوانه‌زنی بذر هردو گونه شد. در مورد بذر کیکم اگرچه تفاوت بین تیمار‌ها و کنترل معنی‎دار بود، در میان خود تیمار‌ها تفاوت معنی‎دار نشد. در مورد بذر دیوآلبالو تیمار‌های نیترات پتاسیم ppm 50000، سیتروباکتر و آلکالی‌ژنز تفاوت معنی‎داری را با کنترل و با سایر تیمار‌ها نشان داد. در مجموع این قابلیت وجود دارد که از تیمار‌های میکروبی به‌تنهایی یا همراه با تیمار‌هایی که تأثیرات زیست‌محیطی نامناسب ندارند، برای افزایش میزان درصد جوانه‌زنی بذر‌ها و کاهش طول مدت دورة خواب آنها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Breaking dormancy and increasing seed germination in Montpellier maple (Acer monspessulanum) and white beam (Sorbus greaca) by microbial treatment

چکیده [English]

Sowing seeds is the most common method for forest rehabilitation, for this reason, the success in sowing is very important. Sorbus greaca and Acer monspessulanum growingin Zagros and Iran-Tourani zones are important because they tolerate very harsh conditions and make plant cover. One of the most important issues in seedling production is low percent of seed germination. Finding solution for seed germination without negative environmental effect with less charge has great importance. The effects of indole acetic acid (auxin) producing bacteria, nitrate potassium and giberllic acid treatments were determined on two forest species including Sorbus greaca and Acer monspessulanum. Forthis purpose, indole acetic acid (auxin) producing bacteria was isolated by dilution and screening method and identified by microbiological methods. Collected seeds were sterilized and treated by mentioned treatments and incubated at 4 C. There was a significant different between control and treated seeds in Acer but no difference was seen among treatments. Results indicated a significant different between KNO3 (5000ppm), Citrobacter and Alcaligenese treatments and control and other treatments in Sorbus seeds germination. In conclusion, there is possibility and potential to use microbial treatments alone or with other environmental friendly method to increase the seed germination or decreasing seed dormancy period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acer monspessulanum
  • auxin
  • Germination
  • Plant Growth Promoting Rhizobacteria
  • Sorbus greaca