ارائه مدل های رویش تک‌درخت به منظور مدیریت جنگل های ناهمسال و آمیخته هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل فریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلهاو مراتع کشور، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی،تهران،ایران

4 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

جنگلهای هیرکانی که به طور عمده روی دامنه‌های شمالی البرز واقع شده‌اند به لحاظ ویژگیهای ممتاز خود از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بر همین اساس مطالعه تحول این جوامع جنگلی و بررسی وضعیت رویشی آنها میتواند به برنامه-ریزان و مدیران اجرایی در هدایت و پرورش تودههای جنگلی موجود کمک نماید. در این مطالعه که در شمال ایران، جنگل فریم، بخش جوجاده انجام شد، با استفاده از 313 قطعات نمونه دائم 10 آری در دو مقطع زمانی به فاصله 10 سال (1382-1392)، مدلهای رویشی تک‌درخت شامل مدل رویشی قطری، مدل رویش ارتفاعی، مدل زنده‌مانی و مدل رشد به داخل ارائه شد. رقابت در توده از طریق سطح مقطع و سطح مقطع قطورترین درختان در توده محاسبه شد. نتایج نشان داد در مدل رویش قطری، افزایش رویش قطری تا قطر 90 سانتی‌متر تابعی از قطر برابر سینه است. یعنی با افزایش قطر رویش قطری نیز افزایش مییابد ولی از قطر 90 سانتیمتر به بعد با افزایش قطر، رویش قطری کاهش می‌یابد. گونه‌های بلوط و افرا بیشترین رویش قطری را داشته است. در مدل رویش ارتفاعی، نوع گونه تأثیری در مدل رویشی ارتفاع ندارد و در مدل زنده‌مانی احتمال زنده‌مانی گونه توسکا نسبت به دیگر گونه‌ها کمتر بود و در مدل رشد به داخل با افزایش سطح مقطع توده از رشد به داخل کاسته شده است.در مطالعه حاضر سعی شده است مدلهایی ارائه شوند که میزان دقیق رویش قطری، زادآوری و زندهمانی را بدون در نظر گرفتن سن برآورد و اندازهگیری کنند که این مسئله کمک فراوانی برای مدیریت جنگل میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual Tree Growth Models for Uneven aged and Mixed Hyrcanian Forests management (case study: farim forest)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Kosar Hamidi 1
  • Asghar Fallah 2
  • M Bayat 3
  • Seyed Ali Hosseini Yekani 4
1 PhD Student, Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agriculture sciences and Natural Resource University, Sari, I. R. Iran
2 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agriculture sciences and Natural Resource University, Sari, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Associate Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agriculture sciences and Natural Resource University, Sari, I. R. Iran
چکیده [English]

Hyrcanian forests, which are located mainly on the northern slopes of Alborz are very important in terms of their specific features. Consequently, studying the evolution of these forest communities and their vegetative status can help planners and managers in tending forest stands. Growth and product models, which describe the dynamics of the forest, are widely employed in forest management to predict future products and to study management options. This study was conducted in Jojadeh section of Farim forest in northern Iran. Individual tree growth models including individual tree diameter growth, individual tree height growth, individual tree survival growth and individual tree regeneration growth were investigated in this study using 313 permanent sample plots (0.1 ha) in two 10-year periods. Competition in the stand was investigated by basal area and basal area large in the stand. Results showed that in the diameter model, the increase in diameter up to 90 cm was dependent on the diameter at breast height i.e. the diameter growth increased with the tree diameter; however, it decreased after attainment of 90 cm diameter. Oak and Maple trees had the highest diameter growth. In the height model, species type had no effect on the height model. In the survival model, the survival probability of alder species were lower than other species. In addition, the regeneration decreased with the basal area of stand in the regeneration model. in the present study, we have attempted to present models that estimate and measure theexact diametergrowth, regenerationand survival without regard to age

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual tree growth model
  • Competition
  • Permanent sample plots
  • Hyrcanian forest