تغییر هزینه داوری و انتشار مقالات

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه فروردین ماه هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران،  کلیه مقالات جدید که از تاریخ 1 خرداد 1401 به مجله ارائه می شوند، می بایست مبلغ 1000000 ریال جهت فرایند داوری، و در صورت پذیرش نهایی، مبلغ 3000000 ریال به عنوان کمک هزینه انتشار پرداخت نمایند.