نویسنده = خسرو ثاقب طالبی
Spatial distribution pattern of beech (Fagus orientalis Lipsky) coarse woody debris in managed and unmanaged stands of Caspian forests, Iran

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 43-55

10.22034/ijf.2022.317191.1822

Afsaneh Khalili؛ Asadollah Mataji؛ Khosro Sagheb Talebi؛ Seyed Mohammad Hodjati


تأثیر تاج پوشش گونۀ چوج (Salvadora persica) به عنوان درخت پرستار در استقرار اولیۀ درختان و درختچه های جنگلی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 11-23

غلامرضا دمی زاده؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمود دمی زاده