نویسنده = کامبیز پورطهماسی
بازسازی دمای میانگین ژانویه- مارس با پهنای دوایر درختان ارس در شرق استان لرستان

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 53-67

10.22034/ijf.2022.327168.1843

مریم علیپورفرد؛ کامبیز پورطهماسی؛ محمود رائینی سرجاز؛ مهدی نادی


اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 458-475

آیدا معزی پور؛ کامبیز پورطهماسی؛ بابک متشرع زاده؛ رضا اولادی؛ احمد رمضانی


ارتباط دوجانبۀ ویژگی‌های آوندهای چوب‌آغاز درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بیماری زوال

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 167-179

فاطمه نجفی هرسینی؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی