کلیدواژه‌ها = نزدیک‌ترین همسایه
تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 115-128

10.22034/ijf.2021.136934

مرتضی مریدی؛ اصغر فلاح؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ کیومرث سفیدی


ویژگی‌های ساختاری گونۀ اُرس (Juniperus excelsa) در جنگل‌های کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز (پژوهش موردی: منطقۀ آتشگاه کرج)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-39

سید محمد معین صادقی؛ وحید علی جانی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجتبی محمدی زاده