موضوعات = جامعه شناسی گیاهی
تحلیل گونۀ معرف با استفاده از ایدۀ ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 411-428

10.22034/ijf.2023.363038.1892

رزگار داروند؛ امید اسماعیل زاده


مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 119-130

جواد اسحاقی راد؛ نغمه پاک گهر؛ عباس بانج شفیعی؛ سیدجلیل علوی


تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه)

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 299-315

سمیه قادرزاده قادرزاده؛ زاهد شاکری؛ وحید حسینی؛ حسین معروفی