اثر بستر کشت در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گونۀ توت آمریکایی (Maclura pomifera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

چکیده

توت آمریکایی (Maclura pomifera L.)بومی آمریکای مرکزی و دارای ارزش‌های زینتی، اکولوژیکی و دارویی متعدد است. در پژوهش حاضر اثر بسترهای مختلف کشت شامل کود حیوانی، ورمی‌کمپوست و کنجالۀ کنجد بر میزان رشد و افزایش مقاومت دانهال‌های توت آمریکایی تحت تنش خشکی بررسی شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، شامل چهار سطح بستر کشت (1. خاک زراعی (شاهد)؛ 2. 70 درصد خاک زراعی+30 درصد ورمی‌کمپوست؛ 3. 70 درصد خاک زراعی+ 30 درصد کود حیوانی کاملاً پوسیده؛ و 4. 80 درصد خاک زراعی+ 20 درصد کنجالۀ کنجد) و خشکی در سه سطح شامل 1. بدون تنش (شاهد) (90 درصد تخلیۀ مجاز رطوبتی)؛ 2. تنش ملایم (55 درصد تخلیۀ مجاز رطوبتی)؛ و 3. تنش شدید (35 درصد تخلیۀ مجاز رطوبتی)، روی نهال‌های یکسالۀ توت آمریکایی هر کدام با سه تکرار در فروردین 1396 در مزرعۀ دانشگاه یزد انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که خشکی به‌طور معنی‌داری ارتفاع، قطر یقه، وزن تر و خشک برگ دانهال‌ها و جذب عناصر غذایی را کاهش داد، درحالی ‌که فعالیت آنزیم آسکوربات‌پراکسیداز افزایش یافت. استفاده از بسترهای کشت اصلاح‌شده در شرایط بدون تنش به‌طور معنی‌داری صفات رویشی و جذب نیتروژن و فسفر را افزایش داد. در میان بسترهای استفاده‌شده، ترکیب خاک زراعی با کود حیوانی و کنجالۀ کنجد بیشترین تأثیر را در افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک برگ و جذب نیتروژن و فسفر نشان دادند. بیشترین غلظت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در خاک زراعی با 30 درصد ورمی‌کمپوست در زمان تنش خشکی شدید حاصل شد. به‌طور کلی، تقویت بستر کشت به‌ویژه با کود حیوانی و کنجالۀ کنجد سبب افزایش مقاومت این گیاه به تنش خشکی و افزایش معنی‌دار رشد آنها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of culture media on the increasing of drought stress tolerance of Osage orange tree (Maclura pomifera L.)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azemi Ardakani 1
  • Maryam Dehestani-Ardakani 2
  • Somayeh Soltani Gerdfaramarzi 3
1 MSc student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Associate Prof., Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Osage orange tree (Maclura pomifera L.) is a native of Central America and has numerous ornamental, ecological and medicinal values. In the present study, the effects of different culture media including animal manure, vermicompost and sesame residue on the growth rate and increasing tolerance of Osage orange tree under drought stress, were investigated. This experiment was conducted as a factorial experiment based on completely randomized block design, four culture media levels including (1- soil (control), 2- 70% v/v soil + 30% v/v vermicompost, 3- 70% v/v soil + 30% v/v animal manure and 4- 80% v/v soil + 20% v/v sesame residue) and three levels of drought include 1- without stress (control) (90% allowed water depletion) 2- mild stress (55% allowed water depletion) and 3- severe stress (35% allowed water depletion) with three replicates per treatments were applied on one year old seedlings in April 2017 in field of Yazd University. According to the results, drought stress significantly decreased the height, truck diameter, fresh and dry weight of leaves of seedlings and nutrient uptake, however, activity of ascorbate peroxidase increased. Application of a modified culture media under non-stress conditions significantly increased the growth characteristics and nitrogen and phosphorus uptake. Among the used culture media, animal manure and sesame residue had the highest effects on increasing plant height, fresh and dry weight of leaves and absorption of nitrogen and phosphorus. Maximum activity of ascorbate peroxidase enzyme was obtained in agronomic soil with 30% vermicompost during severe drought stress. In general, using the culture media, especially with animal manure and sesame residue, increased the resistance of this plant to drought stress and significantly increased its growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal manure
  • Drought
  • Osage tree
  • Sesame residue
  • Vermicompost