فراخوان انتشار مقاله به زبان انگلیسی

نظر به  تهیه و انتشار ویژه نامه به زبان انگلیسی «برای اواخر بهمن ماه سالجاری»، از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه علوم منابع طبیعی دعوت می شود
 مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت آماده شده در سایت مجله به این مجله ارسال فرمایند. جهت ارسال مقاله از این لینک اقدام نمایید.
پیشاپیش از  همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می شود.