دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، خرداد 1402، صفحه 1-72